Menu główne

link do menu: Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS

link do menu: Bezpłatna pomoc prawna

link do menu: Stowarzyszenie Skarabeusz

link do menu: Dom Chleba

Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

Komunikat

2014-04-29

Informujemy, że

2 maja 2014 r. (piątek)

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.


Informacja

2018-08-07

W związku z ostrzeżeniem IMGW o upałach w powiecie pleszewskim w dniach 08.08. - 10.08. 2018 r.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie będzie czynny do godz. 14.00.


Ogłoszenie Dyrektora MGOPS z dnia 16.07.2018

2018-07-16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY POD NAZWĄ „PSYCHOLOG”
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, dziękując za udział w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi pod nazwą: „ Psycholog” w projekcie „Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej” , realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że Zamawiający wybrał ofertę następującego
Wykonawcy:
GABINET PSYCHOLOGICZNY
EWA DURSKA
CZERMIN
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w powyższym zapytaniu ofertowym, tym samym okazała się najkorzystniejsza pod względem ceny, doświadczenia w pracy, czynniki te stanowiły kryterium wyboru. W związku z powyższym Zamawiający wezwie w/w Wykonawcę do podpisania umowy w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pleszew, dnia 16.07.2018 r.

Specjalista Pracy Socjalnej
p.o. Dyrektora
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pleszewie
/-/ Justyna Zawieja


Informacja

2018-07-10

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie zwraca się z prośbą do osób mogących bezinteresownie udzielić pomocy rzeczowej.

Aktualnie poszukujemy łóżka dla 3 letniego dziecka.

Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy proszone są o kontakt z Kierownikiem Sekcji Pomocy Środowiskowej pod nr telefonu 62 7422 738, wew. 142


Informacja

2018-07-10

Program „Dobry Start”
To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ważne!
Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.
Więcej informacji pod adresem:
https://www.mpips.gov.pl/DobryStart


Zapytanie ofertowe

2018-07-02

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI POD NAZWĄ
Psycholog
w projekcie „Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

2018-07-02

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego w projekcie ,,Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na świadczenie usług psychologa w łącznym wymiarze 300 godzin zegarowych.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI

2018-07-02

Prowadzenie warsztatów dla rodziców w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dołączone pliki:


TARGI POMOCY SPOŁECZNEJ W JAROCINIE – edycja II

2018-07-02

W dniu 28.06.2018 roku w Galerii Jarocińskiej odbyła się II edycja Targów Pomocy Społecznej. W to przedsięwzięcie zaangażowała się Gmina Jarocin, Pleszew, Lisków, ROPS w Poznaniu oraz PFRON. Targi były okazją do zaprezentowania różnych rozwiązań na rzecz osób wymagających wsparcia, realizowanych w subregionie kaliskim. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie również gościł na targach w osobach Pani Dyrektor Agnieszki Kusiak wraz z pracownikami. W tym dniu został również zakończony i podsumowany projekt „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu i włączyli się aktywnie w to przedsięwzięcie, był to czas wymiany doświadczeń i pokazania dobrej współpracy.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Informacja

  2018-07-02

  Wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” oraz 500 + można składać drogą elektroniczną od 01 lipca 2018 r. poprzez;

  - stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl

  - bankowość elektroniczną

  W wersji papierowej od 1 sierpnia 2018 r.

  Wniosek o świadczenie „Dobry start” należy złożyć do 30 listopada.
  Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


  Zapytanie ofertowe

  2018-06-14

  ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI POD NAZWĄ
  Psycholog
  w projekcie „Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

  Dołączone pliki:


  Informacja

  2018-05-26

  W dniach 05, 06, 07, 08 czerwca 2018r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017.
  Do rozdysponowania będą następujące artykuły spożywcze:
  - groszek z marchewką
  - mleko UHT
  - fasola biała
  - buraczki wiórki
  - powidła śliwkowe
  - gulasz wieprzowy z warzywami
  - cukier biały
  - olej rzepakowy
  - herbatniki maślane
  - ryż biały
  Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie w wyznaczonych terminach .


  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  2018-05-25

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Pleszewie przy ul. Targowa 1, email: mgops.pleszew@post.pl, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  2.  W MGOPS w Pleszewie wyznaczony jest Inspektor danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@mgopspleszew.pl

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  umożliwienia interesariuszom realizacji uprawnień i obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
  zapewnienie możliwości realizacji zadań wynikających z zapisów statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie,
  dostarczania do organizacji nowych zasobów materialnych, usług i praw,
  obsługi procesów rekrutacji i zatrudnienia.

  4.  Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. 

  5.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem realizacji zadania, umowy i/lub działań wobec klienta.
  6.  Przysługuje Pani/Pan prawo do:
  dostępu do treści swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor MGOPS w Pleszewie,
  do ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO,
  ograniczenia ich przetwarzania na podstawie art. 18 RODO,
  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  7.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu przy podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.

  9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno - archiwalnymi.

  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


  O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych informowani będą Państwo przez wydziały merytoryczne.


  Komunikat

  2018-05-23

  Informujemy że dnia 1 czerwca 2018 roku Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

  Przepraszamy


  Wybraliśmy nasze LOGO!

  2018-05-14

  W dniu 07 maja 2018 r. w naszej siedzibie odbyło się uroczyste wręczenie nagród
  i pamiątkowych dyplomów dla uczestników "Konkursu na LOGO Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie".
  Gościliśmy uczniów z Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie, Zespołu Szkól Publicznych w Lenartowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie, a także przedszkolaków z Przedszkola "Słonecznego" w Pleszewie.
  Zwycięskie LOGO wykonał uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie - Michał Balcerek :


  II MIEJSCE - zajęła Maja Bigońska, z ZSP nr 3 w Pleszewie, która wykonała poniższą pracę:


  III MIEJSCE - jury konkursowe postanowiło przyznać uczennicy Wiktorii Jeziorańskiej z ZSP w Lenartowicach:


  WYRÓŻNIENIE zdobyła Gabriela Błaszczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie, która wykonała pomysłowy projekt z zastosowaniem zaskakujących elementów. Oto jej praca:


  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i gratulujemy laureatom.


  Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami przebiegu Konkursu!
  Relacja oraz galeria w załączniku.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (33 fot.)...

  Dołączone pliki:


  Informacja

  2018-04-04

  W dniach 10,11,12,13 kwietnia 2018r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017.
  Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
  - filet w oleju
  - makaron jajeczny
  - kasza gryczana
  - makaron kukurydziany bezglutenowy
  - szynka drobiowa
  - szynka wieprzowa
  - miód
  - kabanosy
  - ser podpuszczkowy
  - pasztet wieprzowy
  Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie wyznaczonych terminach .


  OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA LOGO MGOPS PLESZEW

  2018-03-12

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje, że w dniu 08.03.2018 Jury Konkursowe w składzie:
  1. Agnieszka Kusiak
  2. Alicja Rygiel
  3. Paulina Binek
  3. Aneta Gramala -Klińska
  dokonało oceny prac konkursowych spełniających wymagania określone w Regulaminie Konkursu i postanowiło przyznać:

  I MIEJSCE - uczniowi Michałowi Balcerek, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkowie, kl. VII
  II MIEJSCE - uczennicy Mai Bigońskiej, ZSP nr 3 Pleszew, kl. VI C
  III MIEJSCE - uczennicy Wiktorii Jeziorańskiej, ZSP w Lenartowicach, kl. IV a
  oraz jedno WYRÓŻNIENIE dla Gabrieli Błaszczyk, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkowie, kl. VII

  Laureaci oraz uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu wręczenia nagród i pamiątkowych dyplomów.
  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i gratulujemy laureatom!

  DYREKTOR
  Miejsko-Gminnego
  Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Pleszewie

  Agnieszka Kusiak

  Dołączone pliki:


  Dzień Kobiet

  2018-03-07  Informacja

  2018-03-06

  W dniach 12,13,14,15 marca 2018r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017.
  Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
  - koncentrat pomidorowy
  - makaron jajeczny
  - kasza gryczana
  - herbatniki maślane
  - szynka drobiowa
  - filet z makreli w oleju
  - gulasz wieprzowy z warzywami
  Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie wyznaczonych terminach .


  Ogłoszenie

  2018-03-02

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń.


  Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

  2018-02-19

  W dniach od 19-23 lutego 2018r przypada w tym roku „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”
  inicjatywa ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

  Zespół Interdyscyplinarny w Pleszewie włączjąc się aktywnie do tegorocznej akcji uruchomił punkt konsultacyjny gdzie zainteresowani – szczególnie ofiary przemocy- będą mogli zgłaszać się aby uzyskać poradę.

  W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie przy ul.Targowej 1 dyżury pracowników socjalnych odbywać się będą w dniach 19 -23 luty 2018r w godz. 10-14 pok. nr 10.
  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Magdalena Kaczmarek i Urszula Walczak nr tel. 62 7422-738 wew.146

  Natomiast dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie  dniach od 19 do 23 lutego br. będą udzielać porad na zasadzie dyżuru telefonicznego

  19 lutego br. w godz. od 7.00 – 20.00 - st.aspirant Mariusz Nicke tel.786936453 sierżant sztabowy Agnieszka Wosicka tel.516 953 490 aspirant Marcin Woldański tel.786936454
  20 lutego br. w godz. 7.00 – 20.00.- aspirant Marcin Woldański st.aspirant Mariusz Nicke oraz sierżant sztabowy Agnieszka Wosicka
  21 lutego br. w godz. 7.00 – 20.00.- sierżant sztabowy Agnieszka Wosicka i st.aspirant Mariusz Nicke
  22 lutego br. w godz. 7.00 – 20.00.sierżant sztabowy Agnieszka Wosicka i st.aspirant Mariusz Nicke oraz aspirant Marcin Woldański
  23 lutego br. w godz. 7.00 – 20.00.- sierżant sztabowy Agnieszka Wosicka, st.aspirant Mariusz Nicke oraz aspirant Marcin Woldański


  Natomiast w dniach od 19 – 23 lutego 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Pleszewie
  zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
  ul. Malińska 21, pok. nr 8 (parter) w godz. od 10.00 do 12.00
  19 lutego 2018 r. – asystent sędziego Anna Perz
  20 lutego 2018 r. – asystent sędziego Anna Perz
  ul. Malińska 21, pok. nr 107 (I piętro) w godz. od 13.00 do 15.00
  21 lutego 2018 r. – asystent sędziego Małgorzata Smyk
  22 lutego 2018 r. – asystent sędziego Małgorzata Smyk
  23 lutego 2018 r. – asystent sędziego Małgorzata Smyk


  Ogłoszenie

  2018-02-12

  Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń.


  Informacja

  2018-02-01

  Miło nam poinformować, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie włączył się w akcję społeczną "Walentynkowy Dzień Sąsiedzki" organizowaną przez Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie i Fundację Animacja. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tego społecznego przedsięwzięcia.


  Walentynkowy dzień sasiedzki.


  Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

  2018-01-31

  Dnia 24 stycznia 2018r w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego.
  Na wstępie wszystkich przybyłych członków Zespołu powitała przewodnicząca Pani Agnieszka Kusiak, która następnie przedstawiła sprawozdanie z działalności Zespołu za 2017r.
  Przedstawiła również plan pracy Zespołu Interdyscyplinarnego na 2018r i zaprosiła wszystkich członków do wspólnej organizacji kampanii społecznych oraz udziału w szkoleniach.
  W dalszej części spotkania przewodnicząca poinformowała o trwającym projekcie „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” realizowanym przez Gminę Gołuchów w partnerstwie z Miastem i Gminą Pleszew /MGOPS Pleszew, Fundacją AKME i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej.
  Projekt skierowany jest m.in. do osób doświadczających przemocy – kobiety biorą udział w wyjazdowych warsztatach umiejętności pedagogicznych oraz stacjonarnie w grupach wsparcia prowadzonych przez psycholog.
  Następnie pedagodzy poruszyli temat mediacji rówieśniczych i prowadzonego w ZSP nr 3 w Pleszewie pokoju mediacyjnego, służącego pomocą uczniom szkół z terenu MiG Pleszew.
  Przewodnicząca Zespołu - również Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy w Pleszewie zaprosiła przedstawicieli szkół do udziału w konkursie - skierowanym do uczniów - na LOGO MGOPS w Pleszewie .

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   RAZEM DBAJMY O CZYSTE POWIETRZE

   2018-01-31

   W związku z podjętymi w kraju działaniami mającymi na celu poprawę jakości powietrza, MGOPS Pleszew informuje o możliwości zapoznania się z materiałami na ten temat.

   "Program Czyste powietrze" - przydatne linki.


   Konkurs na logo

   2018-01-24


   Dołączone pliki:


   Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Młodszy Referent ds. Księgowości

   2018-01-18

   Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Młodszy Referent ds. Księgowości.


   Ogłoszenie

   2018-01-03

   Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Młodszy Referent ds. Księgowości


   Komunikat

   2017-12-19

   W Piątek 22 grudnia 2017 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie będzie czynny do godziny 13.30.

   W dniu 2 stycznia 2018 Ośrodek będzie nieczynny .


   Informacja

   2017-12-08

   W dniach 18,19,20 grudnia 2017r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnosciowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017.
   Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
   - cukier biały
   - olej rzepakowy
   - groszek z marchewką
   - ser podpuszczkowy
   Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


   Informacja

   2017-12-08

   W dniu 01 grudnia 2017r. w Domu Kultury w Pleszewie ul. Bogusza 1 odbyło się szkolenie w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017.
   Szkolenie odbyło się w 2 etapach:
   1. Edukacja ekonomiczna
   2. Zasady zdrowego żywienia
   Szkolenie przeprowadziło Centrum Kształcenia "EDUKATOR".
   W szkoleniu "Edukacja ekonomiczna" udział wzięło 35 osób i w szkoleniu "Zasady zdrowego żywienia " udział wzięło 35 osób.
   Serdecznie dziękujemy osobom, które wzięły udział w szkoleniach.


   Ogłoszenie

   2017-12-06

   W dniu 14.12.2017 (czwartek), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie będzie czynny do godz. 13.30.


   Ogłoszenie

   2017-11-29

   Pilnie potrzebny opiekun dla osób niepełnosprawnych.
   Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” w Pleszewie zatrudni mężczyznę w charakterze opiekuna domowego dla dwóch mężczyzn z stwardnieniem rozsianym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
   Praca od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7.00- 9.00 i od 19.00-21.00 na umowę zlecenie.
   Stawka godzinowa: 13 zł brutto.
   Kontakt: Zbigniew Nawrocki, tel. kontaktowy: 608 318 973


   Ogłoszenie

   2017-11-23

   Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Pracownik socjalny.


   Ogłoszenie

   2017-11-16

   Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń.


   Informacja

   2017-11-15

   Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje , że w dniu 01 grudnia 2017r. (piątek) w Domu Kultury w Pleszewie ul. Bogusza 1 w godzinach od 9.30 do 12.30 odbędzie się szkolenie-warsztaty edukacji ekonomicznej i zdrowego żywienia ) dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017.

   Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.


   Informacja

   2017-11-15

   W DNIU 21.11.2017 R. (WTOREK) MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE BĘDZIE CZYNNY DO GODZ. 13:30


   Ogłoszenie

   2017-11-07

   Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Pracownik socjalny


   Ogłoszenie

   2017-10-30

   Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń


   Ogłoszenie

   2017-10-30

   Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Pracownik socjalny.


   Informacja

   2017-10-18

   12 października zakończyła się realizacja projektu socjalnego „W poszukiwaniu siebie”, skierowanego do osób przebywających w Schronisku dla osób bezdomnych w Pleszewie. 15 mężczyzn wzięło udział w 9 spotkaniach ze specjalistami, a głównym tematem zajęć było uzależnienie od alkoholu.

   Efektami projektu jest m.in.: wzrost wiedzy uczestników spotkań na temat negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie i życie, wzrost ich świadomości w zakresie konsekwencji prawnych wynikających z negatywnych zachowań osób będących pod wpływem alkoholu. Zwiększyła się także wiedza beneficjentów projektu na temat radzenia sobie z problemem alkoholowym, poszukiwania dróg wsparcia w walce z chorobą alkoholową. Ważnym elementem działań było podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie poszukiwania pracy.

   Realizacja powyższych celów szczegółowych doprowadziła do osiągnięcia celu głównego, którym była poprawa jakości i funkcjonowania osób bezdomnych dotkniętych problemem alkoholowym i przebywających w Schronisku dla bezdomnych w Pleszewie.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    Informacja

    2017-10-16

    W dniach 25,26,27 października 2017r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnosciowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017.
    Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
    - szynka drobiowa
    - ryż biały
    - szynka wieprzowa
    - mleko UHT
    - fasola biała
    - koncentrat pomidorowy
    - buraczki wiórki
    - powidła śliwkowe
    Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


    Informacja

    2017-10-13

    Kolejnym działaniem w ramach projektu socjalnego pt. "W poszukiwaniu siebie" były:
    5. Konsultacje zawodowe z doradcą zawodowym Panem Marcinem Ulatowskim.
    6. Spotkanie z lekarzem medycyny Panem Oleksandrem Slynko.
    7. Spotkanie informacyjne z wiceprezesem Stowarzyszenia Trzeźwościowego "AZYMUT".
    8. Udzielenie Świadectwa Trzeźwości przez Pana Norberta Zmudę.
    9. Spotkanie z pracownikiem socjalnym MGOPS w Pleszewie - panem marcinem Wegnerem.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     Ogłoszenie

     2017-10-10

     Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik socjalny.


     Ogłoszenie

     2017-10-10

     Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Pracownik socjalny.


     Informacja

     2017-09-28

     W ramach projektu socjalnego pt. "W poszukiwaniu siebie" odbyły się już następujące działania:

     1. Zajęcia z terapeutą d/s uzależnień Panią Aurelią Gabryszak.

     2. Spotkanie informacyjne z policjantem KPP Pleszew - Panem Mariuszem Nicke.

     3. Spotkanie z psychologiem Panem Tomaszem Graczykiem.

     4. Spotkanie informacyjne z pośrednikiem pracy PUP Pleszew Panią Marzeną Kuberką.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      Informacja

      2017-09-12      Ogłoszenie

      2017-09-06

      Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik socjalny.


      Ogłoszenie

      2017-08-28

      Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Inspektor w Sekcji Świadczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie


      Ogłoszenie

      2017-08-23

      Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie


      Informacja

      2017-08-21      INFORMACJE O PROJEKCIE

      2017-08-09

      Dołączone pliki:


      Ogłoszenie

      2017-08-08

      Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Inspektor w Sekcji Świadczeń


      Informacja

      2017-08-07

      W dniu 01.08.2017r. podpisano umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017.
      Umowę zawarto pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie ul. Targowa 1 , a Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Górnośląska 6.
      Umowę zawarto na czas określony i obowiązywać będzie od 01.08.2017r. do 30.06.2018r.
      W ramach niniejszej umowy pomoc żywnościową w formie nieodpłatnych gotowych artykułow spożywczych otrzymają 1122 osoby.


      KRYTERIUM KWALIFIKOWALNOŚCI

      Pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.


      Produkty do nieodpłatnej dystrybucji będą przekazywane osobom w formie gotowych paczek żywnościowych.
      Zestaw na Podprogram 2017 gotowych artykułow spożywczych obejmuje:
      - groszek z marchewką
      - fasola biała
      - koncentrat pomidorowy
      - buraczki wiórki
      - powidła śliwkowe
      - makaron jajeczny
      - makaron kukurydziany bezglutenowy
      - ryż biały
      - kasza gryczana
      - herbatniki maślane
      - mleko UHT
      - ser podpuszczkowy
      - gulasz wieprzowy z warzywami
      - szynka drobiowa
      - szynka wieprzowa mielona
      - pasztet wieprzowy
      - filet z makreli w oleju
      - cukier biały
      - olej rzepakowy

      W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017 organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez:
      - warsztaty kulinarne z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów,dietetyków pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych
      - warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
      - programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności
      - warsztaty edukacji ekonomicznej (realizacja i kontrola budżetu domowego,ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domnowego).


      Informacja

      2017-08-07

      W DNIU 14.08.2017 R. (PONIEDZIAŁEK) MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE
      BĘDZIE NIECZYNNY


      Informacja

      2017-07-28

      Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, działając zgodnie z art. art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 /Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm, t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217./, w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 06-07-2017 r. na stronie internetowej MGOPS Pleszew www.pleszew.mgops.info.) o otwartym naborze na Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu w ramach poddziałania 7.1.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera wybrano ofertę:
      STOWARZYSZENIE „Centrum Rozwoju” Ul. K. Wielkiego 7A, 63-300 PLESZEW
      do wspólnej realizacji ww. projektu.
      Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie ofertę złożył tylko jeden podmiot:
      STWARZYSZENIE „Centrum Rozwoju”
      Ul. K. Wielkiego 7A
      63-300 PLESZEW
      Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne niezbędne do realizacji projektu. Koncepcja realizacji zadań przez Partnera w ramach projektu zaproponowana przez STWARZYSZENIE „Centrum Rozwoju”, ul. K. Wielkiego 7A, 63-300 PLESZEW, spełniła oczekiwania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie.

      Agnieszka Kusiak
      Dyrektor
      Miejsko-Gminnego
      Ośrodka Pomocy Społecznej
      w Pleszewie


      Informacja

      2017-07-21

      W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym i świadczeniowym Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Sekcja Funduszu Alimentacyjnego MGOPS Pleszew informuje:
      Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+) i funduszu alimentacyjnego można pobrać i złożyć od dnia 01 sierpnia 2017r w Punkcie Obsługi Interesanta MGOPS Pleszew w godzinach pracy Ośrodka
      od 07.00 do 18.00
      Prawo do zasiłków ustala się na okresy zasiłkowe. W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500+", prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.
      Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
      Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada danego roku i trwa do 31 października kolejnego roku kalendarzowego.
      UWAGA!
      W przypadku złożenia wniosku później niż w październiku 2017r prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące!
      TERMINY REALIZACJI WNIOSKÓW PROGRAMU 500+
      DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
      WYPŁATA NASTĄPI W MIESIĄCU
      Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017r
      za październik 2017r do 31 października 2017r
      Od 1 wrzesnia do 30 września 2017r
      za październik i listopad 2017r do 30 listopada 2017r
      Od 1 pździernik do 31 październik 2017r
      za październik, listopad i grudzień 2017r
      do 31 grudnia 2017r
      Od 1 listopad do 30 listopad 2017r
      od miesiąca złożenia wniosku (tj. listopad 2017r )
      do 31 stycznia 2018r
      Od 1 grudnia 2017r do 31 stycznia 2018r
      Za grudzień 2017r oraz styczeń i luty do ostatniego dnia lutego 2018r
      TERMINY REALIZACJI WNIOSKÓW Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
      DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
      WYPŁATA NASTĄPI W MIESIĄCU
      Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017r
      za październik 2017r do 31 października 2017r
      Od 1 wrzesnia do 30 września 2017r
      za październik i listopad 2017r do 30 listopada 2017r
      Od 1 pździernik do 31 październik 2017r
      Za październik, listopad i grudzień 2017r
      do 31 grudnia 2017r
      Od 1 listopad do 30 listopad 2017r
      od miesiąca złożenia wniosku (tj. listopad 2017r )
      do 31 stycznia 2018r
      Od 1 grudnia 2017r do 31 stycznia 2018r
      za grudzień 2017r oraz styczeń i luty do ostatniego dnia lutego 2018r
      TERMINY REALIZACJI WNIOSKÓW W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO I DODATKÓW
      DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
      WYPŁATA NASTĄPI W MIESIĄCU
      Od 1 sierpnia 2017r do 31 sierpnia 2017r
      za listopad 2017r do 30 listopad 2017r
      Od 1 września 2017r do 31 pażdziernika 2017r
      za listopad i grudzień 2017r do 31 grudnia 2017r
      Od 1 listopada 2017r do 30 listopada 2017r
      od miesiąca złożenia wniosku tj. listopad 2017r
      wypłata za listopad i grudzień 2017r oraz styczeń i luty 2018r do ostatniego dnia lutego 2018r
      Od 1 grudnia 2017r do 31 grudnia 2017r
      od miesiąca złożenia wniosku tj. grudzień 2017r za grudzień 2017r, styczeń i luty 2018r do ostatniego dnia 2018r.
      Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze, rodzinne z funduszu alimentacyjnego udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie , właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
      Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego można złożyć osobiście lub listownie. Jednak ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wyboru aż 4 kanały:
      - ministerialny Portal Informacyjno -Usługowy Emp@tia,
      -bankowiość elektroniczną ,
      -PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych ZUS,
      -ePUAP-elektorniczną Platformę Usług Administracji Publicznej
      Systemy te umożliwiają jedynie złożenie wniosku, natomiast dalszy ciąg postępowania administracyjnego (np. ewentualne wezwanie do uzupełnienia wniosku czy doręczenie decyzji) odbywa się drogą pisemną, czyli w postaci papierowej!
      W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjneo oraz świadczeń wychowawczych rokiem kalendarzowym , który stanowi bazę do ustalenia dochodu rodziny jest rok 2016r.
      Podkreślenia wymaga, że aby otrzymać świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do wniosku należy dołączyć odpowiednie, zależne od indywidulanej sytuacji rodziny wnioskodawcy, dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

      Od 1 sierpnia 2017r odpowiednie oświadczenia doytyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny składa (czyli wypełnia i podpisuje), osoba wnioskująca wsparcie. Dotyczy to także wniosków składanych od dnia 1 sierpnia 2017r !

      ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH PROGRAMU 500+

      Mając na uwadze, iż od dnia 01.08.2017r obowiązują zmiany w przedmiocie ustalania prawa do świadczeń wychowawczych ( 500+) osoby, które deklarowały do tej pory samotne wychowywanie dziecka ( w składzie rodziny brak ojca/matki) obowiązane są przedłożyć:

      - prawomocy odpis wyroku lub ugody sądowej o zasądzeniu na rzecz dziecka świadczeń alimetacyjnych ( opatrzone klauzulą wykonalności),
      - dokument potwierdzający zgon drugiego z rodziców,
      - dokument sądowy potwierdzający fakt, że powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
      - zupełny odpis aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,
      - orzeczenie sądu, że dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach

      Powyższe zasady postępowania reguluje art. 2 pkt 13, (definicja osoby samotnie wychowującej dziecko) oraz art. 8 ust.2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

      Od 1 sierpnia 2017r ulega zmianie definicja "rodziny"- zgodnie z jej nowym brzmieniem, dziecko zalicza sie jednoczesnie do czlonków rodziny obydwojga rodziców, jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu , jest ono pod opieką naprzemienną obojga rodziców rowiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających sie okresach.
      Oznacza to, że nowe przepisy będą miały zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego od 1 października 2017r.

      ZASADY WERYFIKACJI DOCHODU PO ZMIANACH OD 01.08.2017r

      Nowe przepisy wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochod z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochdód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło albo ponownie rozpoczyna pozarolniczą działalność gospodarczą.

      W przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód ten nie będzie już ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego, dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu, zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
      Zaświadczenie takie powinno zawierać informacje o:
      a) formie opłacanego podatku,
      b) wysokości przychodu,
      c) stawce podatku,
      d) wysokości opłacanego podatku

      Wzory wniosków i i załączników dostępne pod poniższym adresem :
      http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/


      Ogłoszenie

      2017-07-21

      Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.


      OGŁOSZENIE

      2017-07-06

      Nabór Partnera w celu realizacji w latach 2018-2021 projektu w ramach poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 /Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm, t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217./, ogłasza otwarty nabór partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu w ramach poddziałania 7.1.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zwanego dalej Projektem.

      Oferta skierowana jest do podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm./.

      Projekt, którego Liderem zostanie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, będzie przygotowany wspólnie z wyłonionym partnerem zgodnie z wytycznymi określonymi w zapisach aktualnej wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

      Wartość projektu będzie mieściła się w kwocie przyznanej na realizację projektu w ramach ustalonej przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu alokacji środków.

      Cel projektu będzie tożsamy z celami szczegółowymi poddziałania 7.1.2 określonymi w aktualnej wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

      Podmiot wyłoniony w ramach niniejszego naboru wraz z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie, wspólnie opracują wstępną koncepcję projektu oraz, po ogłoszeniu przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu wezwania do złożenia wniosku, przygotują szczegółowe zapisy Wniosku o dofinansowanie projektu.

      Lider projektu odpowiadać będzie za: (1) realizację zadań merytorycznych określonych wspólnie we wstępnej koncepcji projektu oraz uszczegółowionych w zapisach wniosku o dofinansowanie projektu, (2) zarządzanie administracyjne projektem, (3) zarządzanie strategiczne projektem – wspólnie z Partnerem.

      Partner odpowiadać będzie za 1) realizację zadań merytorycznych określonych wspólnie we wstępnej koncepcji projektu oraz uszczegółowionych w zapisach wniosku o dofinansowanie projektu oraz (2) zarządzanie strategiczne projektem – wspólnie z Liderem.

      I. W ramach projektu przewiduje się następujący zakres merytoryczny działań powierzonych do realizacji wyłonionemu partnerowi:

      1) Działania mające na celu poprawę dostępu do sług opiekuńczych /asystenckich osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym dzieciom, rodzinom z dziećmi, młodzieży, osobom starszym i niepełnosprawnym oraz ich otoczeniu.

      2) Działania mające na celu poprawę dostępu do mieszkań chronionych osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym dzieciom, rodzinom z dziećmi, młodzieży, osobom starszym i niepełnosprawnym oraz ich otoczeniu.


      II. Forma prawna partnera:

      Podmioty określone w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm./.

      III. Wymagania.

      O udział w naborze mogą ubiegać się kandydaci na partnera o formie prawnej określonej w pkt II, którzy spełniają łącznie następujące wymagania:

      1. Deklarujące gotowość do wniesienia wkładu własnego oraz prefinansowania prowadzonych w ramach Projektu działań w wysokości proporcjonalnej do ujętej w budżecie projektu wysokości zaangażowania finansowego partnera.
      Ocena: na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

      2. Deklarujące gotowość do współpracy z Liderem przy opracowaniu koncepcji Projektu.
      Ocena: na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

      3. Nie podlegające wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.).
      Ocena: na podstawie oświadczenia stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

      4. Wyrażające zgodę na upublicznienie propozycji współpracy partnerskiej przedstawionej w treści złożonej oferty.
      Ocena: na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

      5. Prowadzące działalność statutową zgodną z zakresem Projektu
      Ocena: na podstawie informacji zawartej w pkt 6 złożonej oferty współpracy.

      6. Posiadają doświadczenie w realizacji podobnych do przedmiotowego Projektu działaniach, przez co należy rozumieć, że w działaniach takich uczestniczyło w okresie ostatnich 3 lat minimum 40 osób.
      Ocena: na podstawie informacji zawartej w pkt 7 i 8 złożonej oferty współpracy

      IV. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

      1. Doświadczenie w realizacji projektów podobnych do przedmiotowego projektu
      2. Atrakcyjność przedstawionej koncepcji działań.

      Szczegółowe opis powyższych kryteriów znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

      V. Liczba partnerów:

      Nie więcej niż 1 partner będący pomiotem zewnętrznym wybranym w ramach niniejszego naboru. Partnerstwo, za zgodą Lidera i wyłonionego partnera, może zostać uzupełnione innymi podmiotami publicznymi, których wybór nie wymaga przeprowadzenia postępowania.

      VI. Warunki i termin składania dokumentów

      1. Oferta powinna zostać złożona w formie papierowej przygotowanej w oparciu o wzór oferty określony w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
      2. Podmioty składające ofertę zobowiązane są do dostarczenia wraz z ofertą współpracy kopii następujących dokumentów:
      a) aktualny odpis z rejestru KRS,
      b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok budżetowy albo miniony okres w przypadku krótszej działalności (art. 45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1047 z późn. zm.),
      c) aktualny statut organizacji lub dokument równoważny.
      d) inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty,
      e) wykaz i cv kluczowych ekspertów – min 2 osoby, oraz wykaz i cv kadry zarządzającej – min 1 osoba, których udział jest planowany w realizacji niniejszego Projektu. Do każdego cv należy dołączyć pisemne oświadczenie wskazanej osoby, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm./ oraz zobowiązanie do współpracy przy realizacji niniejszego Projektu, jeżeli dany podmiot zostanie wybrany do realizacji Projektu.

      3. Podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm./, wypełniają ofertę współpracy wraz z załącznikami (wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) i składają dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PARTNERSTWO – PROJEKT WRPO 2014-2020” w sekretariacie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie pod adresem:
      Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie
      Targowa 1, 63-300 Pleszew
      w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej: http://www.mgops.pleszew.info/ (decyduje data wpływu oferty do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie).

      Złożenie przez podmioty uprawnione dokumentów niekompletnych lub na niewłaściwym formularzu, dostarczenie po terminie lub przesłanie drogą elektroniczną skutkować będzie odrzuceniem oferty
      z przyczyn formalnych i brakiem dalszego rozpatrywania.

      VI. Wyniki konkursu

      1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

      2. Wybór organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie jest jednoznaczny
      z zawarciem umowy Partnerskiej na realizację Projektu.

      3. Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie www.pleszew.mgops.info Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew, 62 7427 738, mgops.pleszew@post.pl .

      Dołączone pliki:


      Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie

      2017-07-05

      do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych, dotycząca obowiązku przeprowadzenia okresowych - rocznych kontroli obiektów budowlanych.

      Dołączone pliki:


      RAZEM SKUTECZNIEJ

      2017-07-04

      Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie w ramach regionalnego programu „RAZEM SKUTECZNIEJ” przystąpił do współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie.
      Celem wspólnych działań jest integracja usług świadczonych przez powiatowe urzędy tj. PUP Pleszew i instytucje pomocy społecznej tj. MGOPS Pleszew na rzecz długotrwale bezrobotnych będących wspólnymi klientami instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej, mających na celu aktywizację zawodową i społeczną oraz efektywne wydatkowanie środków publicznych.
      W Pleszewie 14 osób długotrwale bezrobotnych objętych zostanie sześciomiesięcznym wsparciem w postaci pracy socjalnej, kursów i staży zawodowych oraz robót publicznych.
      3 lipca 2017 Dyrektor MGOPS w Pleszewie Agnieszka Kusiak oraz pracownik socjalny Marcin Wegner wzięli udział w spotkaniu dotyczącym realizacji w.w Programu prowadzonym przez Dyrektora ROPS w Poznaniu Aleksandrę Kowalską. Celem spotkania było wypracowanie narzędzi i oczekiwanych efektów współpracy między OPS i PUP w odniesieniu do założeń Programu. Spotkanie miało charakter roboczy i warsztatowy.
      Program ma charakter pilotażowy, zakończy się w grudniu 2017 roku a jego efektem powinien być powrót na rynek pracy jak największej liczby uczestników.

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń wychowawczych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie

       2017-06-29

       Informuję, że w wyniku procedury naboru na ww. stanowisko zostanie zatrudniona Pani Katarzyna Sobczyńska zamieszkała w Pleszewie.
       Uzasadnienie dokonanego wyboru:
       Kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne zawarte w ustawie o pracownikach samorządowych oraz w ogłoszeniu. W toku procedury naboru kandydatów stwierdzono, że wiedza i doświadczenie w/w kandydatki są odpowiednie i wystarczające do prawidłowego i efektywnego pełnienia obowiązków na wymienionym stanowisku.

       Pleszew, dnia 29.06.2017 r.

       Dyrektor MGOPS Pleszew
       /-/ mgr Agnieszka Kusiak


       Ogłoszenie

       2017-06-27

       Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie zwraca się z prośbą do osób mogących bezinteresownie udzielić pomocy rzeczowej.

       Aktualnie poszukujemy wąskiej pralki automatycznej z górnym wsadem oraz lodówki.
       Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy proszone są o kontakt z pracownikiem sekretariatu Panią Anetą Klińską lub pracownikiem socjalnym Panem Marcinem Wegnerem pod nr telefonu 62 7422 738.


       Ogłoszenie

       2017-06-12

       DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE
       ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Referent ds. świadczeń wychowawczych


       zawód :PRACOWNIK SOCJALNY

       2017-06-09

       Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie zachęca absolwentów szkół średnich do zdobywania kwalifikacji pracownika socjalnego w bezpłatnym Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, ul. Mostowa 6, 61-855 Poznań 061 852-96-25.

       Dołączone pliki:


       NIE BIJ MNIE-KOCHAJ MNIE

       2017-06-08

       Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, dnia 02 czerwca przyłączył się do akcji „Nie bij mnie, kochaj mnie”. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec dzieci.

       Pod Ośrodkiem pracownicy socjalni znaleźli „poszkodowanego” misia, którego przygarnęli i zaopiekowali się nim.

       Dyrekcja Ośrodka wraz ze wszystkimi pracownikami chętnie wspiera i będzie wspierać tego typu akcje.

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

       Dołączone pliki:


       Informacja

       2017-06-08

       W DNIU 16.06.2017 R. (PIĄTEK) MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE BĘDZIE NIECZYNNY


       Rzecznik Praw Dziecka z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

       2017-05-31

       Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka wszystkim dzieciom życzy dużo radości , wspaniałych przyjaźni aby dzieciństwo kojarzyło się Wam z miłością, troską, czułością i mądrością opiekunów którzy wychowując - dodają Wam skrzydeł.

       List do Rodziców, Opiekunów i Wychowawców z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

       Wielce Szanowni Państwo,

       1 czerwca to moment, w którym tradycyjnie kieruję do Was kilka słów w sprawie najistotniejszej – dzieci.

       Międzynarodowy Dzień Dziecka to święto wszystkich dzieci: szczęśliwych, uśmiechniętych i tych, które w samotności, ukradkiem ronią łzy w beznadziejnym oczekiwaniu na kolejny cios, tych cieszących się z każdej chwili spędzonej z rodziną i tych, które nigdy nie kryły się w ramionach bliskich, tych, które skaczą wysoko do góry w radości z otrzymanych prezentów, jak i tych, dla których każdy spokojny dzień jest jak spełnione marzenie, tych znających poczucie bezpieczeństwa i tych, które ciągle, będąc w drodze, szukają wolności od strachu. W tym dniu, ale nie tylko, żadne z nich nie może być same, każde dziecko powinno poczuć bliskość i troskę ze strony dorosłych – poczuć, że nie jest opuszczone przez najbliższych na bezludnej wyspie.

       Międzynarodowy Dzień Dziecka, jak i Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka (20 listopada) – oprócz chwil wspólnej radości - powinny być czasem refleksji nad dziecięcą podmiotowością, właściwym momentem na uzyskanie odpowiedzi na pytania: czy dla wszystkich dorosłych dzieci – jak dowodził Janusz Korczak – to już ludzie, czy dopiero nimi będą, czy należy im się szacunek, czy jeszcze na to za wcześnie, czy warto ich słuchać, czy ciągle głosu nie mają i wreszcie – czy prawa dziecka to rzeczywistość czy fikcja?

       1 czerwca, dla Rodziców, Opiekunów i Wychowawców, to idealny moment na podróż w głąb siebie, w poszukiwaniu cząstki Starego Doktora. Warto, ponieważ Korczak dla dzieci chciał wyłącznie dobrze, a ów dobro zamknięto – lata później – w definicji praw dziecka.

       Nie mam wątpliwości, że dziś prawa dziecka są fundamentem dziecięcego szczęścia. Tak rozumiane powinny być kierunkowskazem i filarem dla wszystkich decydujących o losach najmłodszych. Uznając ideę praw dziecka łatwiej troszczyć się o rozwój dzieci, ich edukację, zabezpieczyć elementarne prawo do życia i wychowania w rodzinie, prawa socjalne czy dostęp do opieki medycznej, w tym stomatologicznej, ochronić przed przemocą i wykorzystywaniem. To przecież takie proste, prawda?

       Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Wychowawcy i wszyscy dorośli, którzy na co dzień pracujecie z dziećmi i jesteście najbliżej ich radości i trosk - wyłącznie od Waszych mądrych decyzji zależy, aby tych pierwszych było więcej. Życzę Wam więc tej mądrości, ale przede wszystkim niezliczonych dowodów miłości i powodów do dumy..

       Z wyrazami szacunku
       Rzecznik Praw Dziecka
       Marek Michalak


       Obowiązek przeprowadzania rocznych kontroli obiektów budowlanych.

       2017-05-19

       Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie przypomina o obowiązku przeprowadzania okresowych – rocznych kontroli obiektów budowlanych, zgodnie z załączoną informacją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie.

       Dołączone pliki:


       15 maja Międzynarodowy Dzień Rodzin

       2017-05-17

       W ramach projektu „ Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim ” w dniu 15 maja 2017r – z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie - w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie- odbyło się spotkanie z ekspertami pt. „ Asystent , kurator , pracownik socjalny – skuteczni i potrzebni”.
       Data spotkania 15 maja nie była przypadkowa – przypadła na Międzynarodowy Dzień Rodzin – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993r.
       Przybyłe osoby – na wstępie przywitał Z-ca Burmistrza MiG Pleszew – Arkadiusz Ptak.
       Osoby reprezentujące ROPS w Poznaniu przedstawiły zakres pracy i porównanie ról i funkcji pracownika socjalnego , asystenta rodziny i kuratora sądowego w kontekście współpracy na rzecz rodziny i pracy z rodziną.
       Miasto i Gmina Pleszew na dzień dzisiejszy ma 10 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i 3 w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.
       W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie zatrudnionych jest 3 asystentów rodziny , którzy pracują z 40 rodzinami w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze.
       W spotkaniu uczestniczyli asysytenci, pracownicy socjalni z terenu gmin-Pleszew, Gołuchów, Dobrzyca, Gizałki, Chocz oraz kuratorzy Sądu Rejonowego.

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       Dołączone pliki:


       Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania

       2017-05-09

       Dotyczy:
       Świadczenia usług zakwaterowania i wyżywienia w związku z realizacją projektu: „ROZWÓJ USŁUG WSPARCIA RODZINY W POWIECIE PLESZEWSKIM”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

       Zamawiający informuję, że po przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym wyłonienia wykonawcy, któremu zlecona zostanie realizacji w/w usług wybrano do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcę:
       Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne JEANS
       Teresa i Jan Szablewscy Spółka Jawna,
       ul Wrocławska 42, 62-300 Września.

       Pleszew, dnia 09.05.2017 r.

       Dyrektor

       Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie

       /-/ Agnieszka Kusiak


       Ogłoszenie

       2017-04-28

       Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, działając zgodnie z art. art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 /Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm, t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217./, w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 04-04-2017 r. na stronie internetowej MGOPS Pleszew (www.pleszew.mgops.info.) o otwartym naborze na Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu w ramach poddziałania 7.2.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera wybrano ofertę:
       STWARZYSZENIE „ZROZUMIEĆ I POMÓC”
       Ul. B. Krzywoustego 3
       63-300 PLESZEW
       do wspólnej realizacji ww. projektu.
       Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie ofertę złożył tylko jeden podmiot:
       STWARZYSZENIE „ZROZUMIEĆ I POMÓC”
       Ul. B. Krzywoustego 3
       63-300 PLESZEW
       Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne niezbędne do realizacji projektu. Koncepcja realizacji zadań przez Partnera w ramach projektu zaproponowana przez STWARZYSZENIE „ZROZUMIEĆ I POMÓC”, ul. B. Krzywoustego 3, 63-300 PLESZEW spełniła oczekiwania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie.

       Agnieszka Kusiak
       Dyrektor
       Miejsko-Gminnego
       Ośrodka Pomocy Społecznej
       w Pleszewie


       Informacja

       2017-04-19

       W dniach 26, 27, 28 kwietnia 2017r. w magazynie przy ulicy Malińskiej 37 w Pleszewie w godzinach od 9.00 do 13.00 dędą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa 2014-2020" Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2016.
       Wydawanie według harmonogramu – informacja u pracowników socjalnych z rejonów.
       Do rozdysponowania jest następująca ilość produktów:
       - koncentrat pomidorowy – 1372,16 kg
       - ser podpuszczkowy dojrzewający – 572,8 kg
       - szynka wieprzowa mielona – 321,6 kg
       - pasztet wieprzowy – 171,52 kg
       - filet z makreli – 1457,92 kg.
       Zapraszamy po odbiór produktów.


       Zapytanie ofertowe

       2017-04-18

       w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na wykonanie usług pod nazwą :

       Dołączone pliki:


       Życzenia Wielkanocne

       2017-04-14       Ogłoszenie

       2017-04-12

       W PIĄTEK, 14 KWIETNIA 2017 R. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE CZYNNY DO GODZINY 13:30


       W DNIU 2 MAJA 2017 R. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE BĘDZIE NIECZYNNY


       Ogłoszenie

       2017-04-05

       Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie zwraca się z prośbą do osób mogących bezinteresownie udzielić pomocy rzeczowej w formie artykułów wyposażenia mieszkania oraz sprzętów AGD jak:

       - lodówka - 2 sztuki

       - dywany 3mx2m - 1 sztuka oraz 2mx2m - 2 sztuki

       - tapczan dwuosobowy

       - krzesła

       - krzesło obrotowe

       - fotel 1 osobowy do spania

       - brodzik oraz kabina prysznicowa

       - kuchenka gazowa

       -meble (pokojowe i kuchenne)

       Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy mogą kontaktować się z P.Alicją Rygiel kierownikiem

       Sekcji Pomocy Środowiskowej pod nr telefonu 62 7422 738 wew.142


       Ogłoszenie o naborze partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu w ramach poddziałania 7.2.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

       2017-04-04

       Nabór Partnera w celu realizacji w latach 2018-2021 projektu w ramach poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

       Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 /Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm, t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217./, ogłasza otwarty nabór partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu w ramach poddziałania 7.2.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zwanego dalej Projektem.

       Oferta skierowana jest do podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm./.

       Projekt, którego Liderem zostanie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, będzie przygotowany wspólnie z wyłonionym partnerem zgodnie z wytycznymi określonymi w zapisach aktualnej wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

       Wartość projektu będzie mieściła się w kwocie przyznanej na realizację projektu w ramach ustalonej przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu alokacji środków.

       Cel projektu będzie tożsamy z celami szczegółowymi poddziałania 7.2.2 określonymi w aktualnej wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

       Podmiot wyłoniony w ramach niniejszego naboru wraz z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie, wspólnie opracują wstępną koncepcję projektu oraz, po ogłoszeniu przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu wezwania do złożenia wniosku, przygotują szczegółowe zapisy Wniosku o dofinansowanie projektu.

       Lider projektu odpowiadać będzie za: (1) realizację zadań merytorycznych określonych wspólnie we wstępnej koncepcji projektu oraz uszczegółowionych w zapisach wniosku o dofinansowanie projektu, (2) zarządzanie administracyjne projektem, (3) zarządzanie strategiczne projektem – wspólnie z Partnerem.

       Partner odpowiadać będzie za 1) realizację zadań merytorycznych określonych wspólnie we wstępnej koncepcji projektu oraz uszczegółowionych w zapisach wniosku o dofinansowanie projektu oraz (2) zarządzanie strategiczne projektem – wspólnie z Liderem.

       I. W ramach projektu przewiduje się następujący zakres merytoryczny działań powierzonych do realizacji wyłonionemu partnerowi:

       1) Działania mające na celu poprawę dostępu do sług opiekuńczych /asystenckich osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym dzieciom, rodzinom z dziećmi, młodzieży, osobom starszym i niepełnosprawnym oraz ich otoczeniu.

       2) Działania mające na celu poprawę dostępu do mieszkań chronionych osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym dzieciom, rodzinom z dziećmi, młodzieży, osobom starszym i niepełnosprawnym oraz ich otoczeniu.

       II. Forma prawna partnera:

       • Podmioty określone w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm./.

       III. Wymagania.

       O udział w naborze mogą ubiegać się kandydaci na partnera o formie prawnej określonej w pkt II, którzy spełniają łącznie następujące wymagania:

       1. Deklarujące gotowość do wniesienia wkładu własnego oraz prefinansowania prowadzonych w ramach Projektu działań w wysokości proporcjonalnej do ujętej w budżecie projektu wysokości zaangażowania finansowego partnera.
       Ocena: na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

       2. Deklarujące gotowość do współpracy z Liderem przy opracowaniu koncepcji Projektu.
       Ocena: na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

       3. Nie podlegające wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.).
       Ocena: na podstawie oświadczenia stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

       4. Wyrażające zgodę na upublicznienie propozycji współpracy partnerskiej przedstawionej w treści złożonej oferty.
       Ocena: na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

       5. Prowadzące działalność statutową zgodną z zakresem Projektu
       Ocena: na podstawie informacji zawartej w pkt 6 złożonej oferty współpracy.

       6. Posiadają doświadczenie w realizacji podobnych do przedmiotowego Projektu działaniach, przez co należy rozumieć, że w działaniach takich uczestniczyło w okresie ostatnich 3 lat minimum 40 osób.
       Ocena: na podstawie informacji zawartej w pkt 7 i 8 złożonej oferty współpracy

       IV. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

       1. Doświadczenie w realizacji projektów podobnych do przedmiotowego projektu
       2. Atrakcyjność przedstawionej koncepcji działań.

       Szczegółowe opis powyższych kryteriów znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

       V. Liczba partnerów:

       Nie więcej niż 1 partner będący pomiotem zewnętrznym wybranym w ramach niniejszego naboru. Partnerstwo, za zgodą Lidera i wyłonionego partnera, może zostać uzupełnione innymi podmiotami publicznymi, których wybór nie wymaga przeprowadzenia postępowania.

       VI. Warunki i termin składania dokumentów

       1. Oferta powinna zostać złożona w formie papierowej przygotowanej w oparciu o wzór oferty określony w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
       2. Podmioty składające ofertę zobowiązane są do dostarczenia wraz z ofertą współpracy kopii następujących dokumentów:
       a) aktualny odpis z rejestru KRS,
       b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok budżetowy albo miniony okres w przypadku krótszej działalności (art. 45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1047 z późn. zm.),
       c) aktualny statut organizacji lub dokument równoważny.
       d) inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty,
       e) wykaz i cv kluczowych ekspertów – min 2 osoby, oraz wykaz i cv kadry zarządzającej – min 1 osoba, których udział jest planowany w realizacji niniejszego Projektu. Do każdego cv należy dołączyć pisemne oświadczenie wskazanej osoby, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm./ oraz zobowiązanie do współpracy przy realizacji niniejszego Projektu, jeżeli dany podmiot zostanie wybrany do realizacji Projektu.

       3. Podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm./, wypełniają ofertę współpracy wraz z załącznikami (wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) i składają dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PARTNERSTWO – PROJEKT WRPO 2014-2020” w sekretariacie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie pod adresem:
       Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie
       Targowa 1, 63-300 Pleszew
       w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej: http://www.mgops.pleszew.info/ (decyduje data wpływu oferty do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie).

       Złożenie przez podmioty uprawnione dokumentów niekompletnych lub na niewłaściwym formularzu, dostarczenie po terminie lub przesłanie drogą elektroniczną skutkować będzie odrzuceniem oferty
       z przyczyn formalnych i brakiem dalszego rozpatrywania.

       VI. Wyniki konkursu

       1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

       2. Wybór organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie jest jednoznaczny
       z zawarciem umowy Partnerskiej na realizację Projektu.

       3. Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie www.pleszew.mgops.info Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew, 62 7427 738, mgops.pleszew@post.pl .

       Dołączone pliki:


       Informacja

       2017-03-03

       W DNIACH 09.03.2017 r., 10.03.2017 r., 13.03.2017 r. W MAGAZYNIE PRZY ULICY MALIŃSKIEJ 34 W GODZ. OD 9.00 DO 13.00 BĘDĄ WYDAWANE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE Z POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020” EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD) REALIZOWANEGO W PODPROGRAMIE 2016 r.,
       według harmonogramu – informacja u pracowników socjalnych.


       SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

       2017-02-15

       Dnia 27 stycznia 2017r w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego.
       Wszystkie przybyłe osoby, w tym dwóch nowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego, powitała Pani Agnieszka Kusiak.
       Następnie odbyło się głosowanie i wybór przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego. Większością głosów została ponownie wybrana Pani Agnieszka Kusiak, zastępcą przewodniczącego wybrano również większością głosów Panią Urszulę Walczak , natomiast sekretarzem Zespołu Interdyscyplinarnego została ponownie Pani Magdalena Kaczmarek.
       Pani Urszula Walczak przedstawiła sprawozdanie z działalności Zespołu za 2016 rok. Tematem przewodnim spotkania była organizacja Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.
       Następnie przewodnicząca zapoznała wszystkich przybyłych członków z realizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie projekcie dla m.in. osób doświadczających przemocy pt:”Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”
       Na zakończenie Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła do dalszej współpracy.

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania

        2017-01-26

        Dotyczy:
        Przeprowadzenie warsztatów umiejętności pedagogicznych w zakresie metod i stylów wychowawczych, udzielenia uczestnikom pomocy w przezwyciężaniu negatywnych schematów myślowych, pracy nad celami i problemami uczestników projektu (psychologia emocji), budowanie komunikacji w rodzinie, rozwiązywanie konfliktów.
        Zamawiający informuję, że po przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym wyłonienia wykonawcy,
        któremu zlecona zostanie realizacji w/w usług wybrano do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcę:
        EWA DURSKA, Żegocin


        ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM

        2017-01-25

        Miasto i Gmina Pleszew zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie realizowanym od 01.09.2016 do 30.09.2018 pt. "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim":

        - osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
        - osoby niepełnosprawne,
        - osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy,
        - osoby doświadczające przemocy.

        Dołączone pliki:


        Zapytanie ofertowe

        2017-01-17

        w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na wykonanie usług pod nazwą :

        Dołączone pliki:


        Informacja

        2017-01-17

        W dniach 25,26 i 27 stycznia 2017r w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze przywiezione z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2016.
        Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze i ich ilości:
        - mleko – 2832 l
        - cukier – 4288 kg
        Zapraszamy po odbiór produktów wyznaczonych terminach.


        Informacja

        2016-12-28

        OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. POSIŁKI DLA OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB SAMOTNYCH, KTÓRE WŁASNYM STARANIEM NIE MOGĄ GO SOBIE ZAPEWNIĆ ORAZ DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW MGOPS PLESZEW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZEJŚCIOWO W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, BĘDĄ WYDAWANE I DOSTARCZANE PRZEZ
        PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „KUNERT”,
        UL. PONIATOWSKIEGO 11,
        W GODZINACH OD 13:00-15:30, W DNI ROBOCZE.
        POSIŁKI BĘDĄ WYDAWANE NA PODSTAWIE LISTY ZATWIERDZONEJ PRZEZ KIEROWNIKA SEKCJI ŚWIADCZEŃ ORAZ DYREKTORA MGOPS PLESZEW.
        ODPŁATNOŚĆ ZA PEŁNOPŁATNE POSIŁKI PROSIMY PRZEKAZYWAĆ BEZPOŚREDNIO NA RACHUNEK BANKOWY PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO-USŁUGOWEGO „KUNERT”, WSKAZANY W FAKTURZE, W TERMINIE 14 DNI OD DNIA OTRZYMANIA FAKTURY.


        Informacja

        2016-12-27

        Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Podprogramu 2016 z dnia 28 grudnia 2016r, które będą obowiazywały od 01 stycznia 2017r wprowadzono zmianę w kwalifikowniu osób potrzebujących zgodnie z którą ulega podwyzszenie kryterium dochodowego uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu.
        Podwyzszone kwoty w ramach Podprogramu 2016 wynosić będą 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie, co stanowi 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy.


        Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

        2016-12-23

        Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD)-Podprogram 2015 realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie.
        W dniu 03.09.2015 r. podpisano umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie , ul. Targowa 1a Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6.
        W okresie tym rozdysponowano 52727,87 kg gotowych artykułów spożywczych w 5 terminach ich wydawania przygotowanych w paczkach żywnościowych.
        W skład paczek spożywczych wchodziły następujące artykuły: makaron świderki, płatki kukurydziane, sok jabłkowy, kawa zbożowa, mleko UHT, olej rzepakowy, ryż biały, mielonka wieprzowa, koncentrat pomidorowy, klopsiki w sosie własnym, drzem truskawkowy, groszek z marchewką, cukier biały.
        Pomocą tą objęto 429 rodzin co daje łączną liczbę 1074 osoby.
        W dniu 09.10.2015 w Domu Kultury w Pleszewie ul. Bogusza 1 odbyły się szkolenia : „Zdrowe żywienie-warsztaty kulinarne” i „ Zarządzanie budżetem domowym”. Szkolenia te odbyły się w ramach działań towarzyszących do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2015, w którym udział wzięło 20 osób.


        Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

        2016-12-14

        Zarządzenie nr 197/VII/2016

        Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

        z dnia 14 grudnia 2016r.

        w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację

        zadań publicznych w latach 2017-2018 z zakresu pomocy społecznej

        oraz ochrony zdrowia.

        Dołączone pliki:


        Informacja

        2016-12-02

        W dniach 14,15 i 16 grudnia 2016r w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze przywiezione z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Zywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najdardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2016.
        Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze oraz ich ilość:
        - mleko UHT – 3216 l
        - szynka drobiowa – 2894.4 kg
        Zapraszamy po odbiór produktów w wyznaczonych terminach.


        Informacja

        2016-12-01

        W dniu 22.11.2016r w Domu Kultury w Pleszewie ul. Bogusza 1 odbyło się szkolenie w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2016.
        W szkoleniu udział wzięło 21 osób będących beneficjentami programu.
        Szkolenie odbyło się w 2 etapach:
        1. zdrowe żywienie – warsztaty dietetyczne
        2. zarządzanie budżetem domowym        Serdecznie zapraszamy


        Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

        2016-11-25

        Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, dziękując za udział w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” informuje, że Zamawiający wybrał ofertę następujących Wykonawców:

        Dołączone pliki:


        Informacja

        2016-11-24

        Jeśli czujesz się zagrożony, potrzebujesz rozmowy, bezpłatnej porady, wsparcia w związku z przemocą, jesteśmy po to aby Ci pomóc. Nie wahaj się skorzystaj z naszej pomocy :
        W ramach tegorocznej kampanii „ 16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć” w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Targowa 1 dyżurować będą pracownicy socjalni:
        poniedziałek 28.11.2016r w godz. 9.00-13.00 Magdalena Kaczmarek
        wtorek 29.11.2016r w godz.9.00-13.00 Urszula Walczak
        środa 30.11.2016r w godz.9.00-13.00 Marcin Wegner
        czwartek 1.12.2016r w godz.9.00-13.00 Marzena Tomczak
        piątek 2.12.2016r w godz. 9.00-13.00 Joanna Jezierska
        poniedziałek 05.12.2016r w godz 9.00-13.00 Hanna Kozłowska
        wtorek 06.12.2016r w godz.9.00-13.00 Maria Wojtaszek
        środa 07.12.2016r w godz.9.00-13.00 Lidia Ewiak
        czwartek 08.12.2016r w godz.9.00-13.00 Ewa Rębiasz
        piątek 09.12.2016r w godz.9.00-13.00 Grażyna Kułton
        W Sądzie Rejonowym w Pleszewie ul. Malińska 21 dyżury pełnić będą kuratorzy zawodowi:

        Marta Rucińska - 25.11.2016r. w godz. 13.00- 15.00
        - 2.12.2016r. w godz. 13.00- 15.00
        - 6.12. 2016r. w godz. 13.00-15.00

        Magdalena Tuzikiewicz - Kujawa - 29.11. 2016r. w godz. 13.00 - 15.00
        -1.12. 2016r. w godz. 13.00- 15.00
        - 8.12. 2016r. w godz. 13.00- 15.00

        Justyna Liberska - 28.11.2016r. w godz. 13.00- 15.00
        - 30.11. 2016r. w godz. 13.00- 15.00
        - 5.12.2016r. w godz. 13.00- 15.00
        - 7.12. 2016r. w godz. 13.00-15.00

        W Komendzie Powiatowej Policji w Pleszewie porad udzielać będą dzielnicowi w dniach 26.11,27.11,3.12, i 4.12 oraz 10.12.2016r.
        W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Pleszewie przy ul.Osiedlowej 1 dyżurować będą pracownicy OIK w dniach 5.12 do 7.12 w godz.8.00-14.00.
        Ponadto Zespół Interdyscyplinarny organizuje cykl spotkań terapeutycznych z dziećmi z rodzin dotkniętych przemocą i objętych procedurą „Niebieskie Karty”.
        Patronat medialny objęło Życie Pleszewa


        Zapytanie ofertowe

        2016-11-18

        w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na wykonanie usług pod nazwą :

        Dołączone pliki:


        Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

        2016-11-16

        Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, dziękując za udział w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi pod nazwą: „Psycholog” w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” informuje, że Zamawiający wybrał ofertę następującego Wykonawcy:

        GABINET PSYCHOLOGICZNY
        EWA DURSKA
        ŻEGOCIN

        Dołączone pliki:


        Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

        2016-11-15

        Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, dziękując za udział w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi pod nazwą: „Asystent Rodziny” w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” informuje, że Zamawiający wybrał ofertę następującego Wykonawcy:

        HANNA SZYMANIAK
        PLESZEW

        Dołączone pliki:


        Konkurs ofert

        2016-11-15

        Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej:
        „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew”

        Dołączone pliki:


        Konkurs ofert

        2016-11-15

        Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym :
        „Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych
        mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z
        zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania”

        Dołączone pliki:


        Konkurs ofert

        2016-11-15

        Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej :
        Zadanie nr 1
        Świadczenie w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Pleszew w ilości nie mniej niż 46.000 godzin (średnio 23.000 godzin na rok)
        Zadanie nr 2
        Świadczenie w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew w ilości nie mniej niż 20.800 godzin

        Dołączone pliki:


        Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

        2016-11-14

        Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, dziękując za udział w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi pod nazwą: „Poradnictwo prawne i prawno-organizacyjne” w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” informuje, że Zamawiający wybrał ofertę następującego Wykonawcy:

        KANCELARIA ADWOKACKA
        CONSENSUS CIVILIS
        MARCIN SYSIAK
        Kalisz

        Dołączone pliki:


        Informacja

        2016-11-10

        Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kaliszu oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społeczej w Pleszewie serdecznie zapraszają beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 do udziału w szkoleniu:
        1. zdrowe żywienie – warsztaty dietetyczne
        2. zarządzanie dudżetem domowym
        Szkolenie odbędzie się 22.11.2016r o godzinie 9.00 w Domu Kultury w Pleszewie ul. Bogusza 1 w ramach działań towarzyszących do Programu.


        Informacja

        2016-11-09

        W dniach 14,15 i 16 listopada 2016 w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie przy ul. Malińskiej 34 będą wydawane artykuły spożywcze przywiezione z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2016.
        Do rozdysponowania są następujące artykuły oraz ich ilości:
        - fasola biała – 3000 kg
        - powidła śliwkowe – 1286,4 kg
        - makaron jajeczny – 5360 kg
        Zapraszamy osoby po odbiór produktów wyznaczonych terminach.


        Zapytanie ofertowe

        2016-11-08

        na wykonanie usług w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

        Dołączone pliki:


        Zapytanie ofertowe

        2016-11-07

        na wykonanie usług poradnictwo prawne i prawno-organizacyjne w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

        Dołączone pliki:


        Pleszewskie Pudełko Życia

        2016-10-24

        SENIORZE! SENIORKO!
        ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO!

        Pleszewskie Pudełko Życia ma na celu usprawnienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
        7 kroków niezbędnych do przygotowania „Pleszewskiego Pudełka Życia”

        1. Przeczytaj uważnie poniższy formularz. Wypełnij kartę informacyjną drukowanymi literami. Poproś swojego lekarza o wypełnienie części II dotyczącej przebytych chorób
        i zażywanych leków.

        2. Aby Pleszewskie Pudełko Życia mogło dobrze spełniać swoją funkcję powinno zawierać wiarygodne informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia. Informacje zawarte w karcie zostaną wykorzystane przez służby ratunkowe w sytuacji konieczności przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej, dlatego niezbędny jest podpis Twojego lekarza pod II częścią karty.

        3. Dopilnuj również, żeby dane w karcie były aktualne. W tym celu aktualizuj informacje zawarte II części co 6 miesięcy /lub po każdej zmianie rodzaju stosowanych leków lub sposobu ich dawkowania. Jeśli zmianie ulegną dane zawarte w I części karty np. dane osoby do kontaktu, niezwłocznie je zaktualizuj.

        4. Wpisując dane osób, które chciałbyś/chciałabyś powiadomić w razie potrzeby, zapamiętaj by koniecznie je o tym poinformować. Opowiedz im, na czym polega Pleszewskie Pudełko Życia, aby świadomie wspomóc jego użyteczność przez Ciebie.

        5. Kartę informacyjną włóż do Pleszewskiego Pudełka Życia.

        6. Naklej naklejkę znajdującą się w pudełku po zewnętrznej stronie drzwi swojej lodówki.

        7. Pudełko dokładnie zamknij, następnie umieść je w lodówce, w łatwo dostępnym miejscu / np. półka na drzwiach lodówki/.

        Telefony alarmowe:
        Policja – 997
        Pogotowie Ratunkowe – 999
        Straż Pożarna – 998
        Straż Miejska - 62/74 28 333
        Telefon alarmowy - 112

        Dołączone pliki:


        Informacja

        2016-10-03

        W dniach 10,11 i 12 października 2016r w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogrmie 2016 .
        do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze oraz ich ilość:
        - mleko – 3600 l
        - groszek z marchewką – 3430,4 kg
        - olej rzepakowy – 4288 l
        - gulasz wieprzowy z warzywami – 4406,4 kg
        - ryż biały – 4800 kg
        Zapraszamy wszystkie osoby zakwalifikowane i posiadające skierowanie.


        SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

        2016-09-27

        Dnia 21 września 2016r w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przewodnicząca Zespołu Pani Agnieszka Kusiak powitała przybyłych 25 członków Zespołu i przedstawiła program spotkania.
        Na wstępie w podsumowaniu kwartalnej działalności Zespołu, przedstawiono liczbę wszczętych na terenie Miasta i Gminy Pleszew 15 procedur "Niebieskie Karty". Najczęstsza przyczyną wszczęcia procedury są nadal uzależnienia – najczęściej jest to uzależnienie od alkoholu ale również od środków psychoaktywnych.
        Przewodnicząca zapoznała członków Zespołu z materiałami dotyczącymi szkoleń w ramach programu "Chronimy Dzieci".
        Pracownicy socjalni przedstawili 7 procedur "Niebieskie Karty" ze wskazaniem do zamknięcia z uwagi na ustanie przemocy.
        Następnie ustalono datę kolejnego spotkania Zespołu - 25 listopada jako inaugurację Kampanii "16 dni przeciwdziałania przemocy wobec płci"
        Głos zabrała również kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie Pani Alicja Rygiel oraz podinspektor Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie Pan Artur Wieczorek. Przedstawili oni zasady postępowania przy zapewnieniu przez Policję asysty pracownikowi socjalnemu przeprowadzającemu rodzinny wywiad środowiskowy lub świadczącemu prace socjalną w środowisku zgodnie z art.107 ust.3a i 3b ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 poz.163 z późniejsz. zmianami).
        Spotkanie zakończono dyskusją nt.występującej coraz częściej przemocy rówieśniczej.
        Na zakończenie przewodnicząca Zespołu podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła do współpracy.

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlana

         Informacja

         2016-09-27

         Fundacja ITAKA – na prośbę rodziny i we współpracy z policją prowadzi poszukiwania zaginionego Tomasza Jerzego Rozmacińskiego.

         Dołączone pliki:


         Informacja

         2016-08-19

         W dniu 17.08.2016 r. podpisano umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2016.
         Umowę zawarto pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie ul. Targowa 1 , a Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Górnośląska 6.
         Umowę zawarto na czas określony i obowiązywać będzie od 01.08.2016r do 30.06.2017r.
         W ramach niniejszej umowy pomoc żywnościową w formie nieodpłatnych gotowych artykułów spożywczych otrzymają 1072 osoby.
         KRYTERIUM KWALIFIKOWALNOŚCI

         Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania zpomocy tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

         Produkty do nieodpłatnej dystrybucji będą przekazywane osobom w formie gotowych paczek żywnościoeych.
         Zestaw na Podprogram 2016 gotowych artykułów spożywczych obejmuje:
         - makaron jajeczny
         - ryż biały
         - herbatniki
         - mleko UHT
         - ser podpuszczkowy dojrzewający
         - groszek z marchewką
         - fasola biała
         - koncentrat pomidorowy
         - powidła śliwkowe
         - gulasz wieprzowy z warzywami
         - filet z makreli
         - szynka drobiowa
         - cukier biały
         - olej rzepakowy
         W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2016 organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych aśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmocnienie szmodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez:
         - warsztaty kulinarne z udziałem ekspertów kulinarnych,kuchmistrzów,dietetyków pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych
         - warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
         - programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności
         - warsztaty edukacji ekonomicznej (realizacja i kontrola budżetu domowego,ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego).


         Informacja

         2016-08-02

         Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż w związku ze zbliżającym się nowym:
         - okresem zasiłkowym 2016/2017 trwającym od 01.11.2016 do 31.10.2017 w świadczeniach rodzinnych
         - okresem świadczeniowym 2016/2017 trwającym od 01.10.2016 do 30.09.2017 w funduszu alimentacyjnym
         W Punkcie Obsługi Klienta można pobierać druki wniosków z załączonymi fiszkami o wymaganych dokumentach.
         Przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami rozpocznie się:
         - dla świadczeń rodzinnych od 1.09.2016 roku
         Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
         Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

         - dla funduszu alimentacyjnego od 01.08.2016 roku
         Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
         Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

         Do wniosku należy dołączyć:
         1. Kserokopia decyzji o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli rozpoczęcie działalności nastąpiło od 2015r) i oświadczenie o uzyskanym dochodzie za pełen pierwszy przepracowany miesiąc.
         2. Kserokopia decyzji przyznającej stypendia dla dzieci w roku 2015.
         3. Zaświadczenie ze szkoły średniej.
         4. Kserokopia nakazu płatniczego za 2015 rok lub zaświadczenie/oświadczenie z Wydziału Finansowego UMiG o wielkości gospodarstwa rolnego w roku 2015 – dotyczy rolników.
         5. Zaświadczenie od komornika sądowego za 2015 rok o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych (dotyczy osób uprawnionych do alimentów).
         6. Zaświadczenie od komornika sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji (dotyczy osób ubiegających się o świadczenia alimentacyjne).
         7. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające przebywanie na urlopie wychowawczym.
         8. W przypadku zmiany w sytuacji dochodowej tj. utraty bądź uzyskania dochodu należy dołączyć:
         - utrata- świadectwo pracy; pit-11; dochody z US tzw. rozbite
         - uzyskanie – umowa o pracę; zaświadczenie o uzyskanym dochodzie za pełen pierwszy przepracowany miesiąc (brutto i netto).

         WZORY PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA GAZETCE W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


         INFORMACJA DLA RODZICÓW - STYPENDIA SZKOLNE

         2016-07-25

         MGOPS w Pleszewie informuje, ze wnioski na stypendia szkolne będą wydawane po 15 sierpnia, natomiast składać należy od 1- 15 września danego roku szkolnego, przy ul. Ogrodowej 13.
         Zgodnie ze zmianą Uchwały nr XIII/155/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016r., od 1 września warunkiem uzyskania świadczenia jest okazanie się fakturami z poniesionych wydatków dotyczących udziału dziecka w zajęciach edukacyjnych, w tym w szczególności:
         - zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia wymaganego przez szkołę,
         - zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych,
         - opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
         - opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych.
         UWAGA!
         Faktury, bądź rachunki uproszczone muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę (osobę, na którą wystawiona jest decyzja). W przypadku, kiedy wartość faktury/ rachunku przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów do wysokości świadczenia.
         W sytuacji, kiedy wartość faktury będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi
         do wysokości wartości faktury/rachunku.
         Do stypendium przyznanego na okres wrzesień- grudzień 2016r. należy przedłożyć faktury z poniesionych wydatków za okres od 1 lipca do 10 grudnia 2016r.

         Do stypendium przyznanego na okres styczeń-czerwiec 2017r. należy przedłożyć faktury z poniesionych wydatków za okres od 1 stycznia do 10 czerwca 2017r.
         Zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie
         do szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany
         w ramach stypendium szkolnego.


         SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

         2016-04-29

         W dniu 27 kwietnia 2016r w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się kwartalne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego , które rozpoczęła przewodnicząca Pani Agnieszka Kusiak powitaniem wszystkich przybyłych członków i przedstawiła krótkie sprawozdanie z kwartalnej działalności Zespołu.
         W minionym kwartale wszczętych zostało 9 procedur Niebieskie Karty, w porównaniu do pierwszego kwartału ubr. utrzymuje się tendencja spadkowa w ilości wszczętych procedur.
         Na spotkaniu zakończonych zostało 10 procedur w większości przypadków z powodu ustania przemocy.
         W czasie spotkania rozmawiano na temat organizacji kampanii „16 dni przeciwdziałania przemocy wobec kobiet” odbywającej się w dniach 25 listopad - 10 grudzień 2016r. Pani Agnieszka Kusiak zaprosiła wszystkich członków Zespołu do współpracy w tym wydarzeniu.
         Następnie Przewodnicząca przedstawiła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2020.
         Spotkanie zakończyła dyskusja na temat sytuacji dzieci w rodzinach gdzie występuje zjawisko przemocy.

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

          Życzenia Świąteczne

          2016-03-23          INFORMACJA

          2016-03-23

          W DNIU 25.03.2016 R.
          OŚRODEK BĘDZIE CZYNNY DO GODZ. 13.30


          Rodzina 500+

          2016-03-22

          Składanie wniosku przez portal e-Puap          INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU “RODZINA 500+”

          2016-02-26

          logo

          W dniu 17.02.2016r Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa wprowadza w życie program “Rodzina 500+”, w ramach którego rodzice będą mogli otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500,zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

          JAK NALEŻY ROZUMIEĆ POJĘCIE “PIERWSZE DZIECKO”
          Pierwsze dziecko oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia.

          KRYTERIUM DOCHODOWE

          W przypadku rodziny z jednym dzieckiem obowiązuje kryterium dochodowe:
          -przy dziecku bez orzeczonej niepełnosprawności dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 800,00zł netto
          -w przypadku dziecka niepełnosprawnego dochód na osobę nie może przekraczać 1.200,00zł netto
          Dochód rodziny ustalany jest w ten sam sposób jak w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny i dodatki w oparciu o dochody osiągnięte w 2014r.
          W związku z tym, osoby, które na dzień dzisiejszy pobierają już zasiłek rodzinny i dodatki składają jedynie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

          DOCHÓD UZYSKANY I UTRACONY

          W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego mają zastosowanie również przepisy o dochodach utraconych i uzyskanych, co oznacza że każda zamiana w sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny musi być zgłaszana.
          W przypadku “utraty dochodu” osoba pobierająca świadczenia ma obowiązek przedłożyć kserokopie: świadectwa pracy, umowy zlecenie albo umowy o dzieło wraz z PIT-11
          W przypadku “uzyskania dochodu” osoba pobierająca świadczenia ma obowiązek przedłożyć kserokopię: umowy o pracę, umowy zlecenie albo umowy o dzieło oraz zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu netto za pierwszy pełen miesiąc następujący po miesiącu w którym powstało zatrudnienie.
          W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą należy również poinformować organ wypłacający świadczenia o zmianach (wyrejestrowanie działalności, zawieszenie jej wykonywania bądź rozpoczęcie działalności - dochód netto za pierwszy pełen miesiąc następujący po miesiącu w którym została rozpoczęta działalność gospodarcza. )
          W przypadku zmiany w sytuacji rodzinnej: np. urodzenie własnego dziecka przez dziecko na które zostało ustalone prawo do świadczenia, zawarcie związku małżeńskiego przez dziecko na które jest przyznane świadczenie lub które zostało umieszczone w składzie rodziny we wniosku, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie, zmiana miejsca zamieszkania, zgon członka rodziny itp.)
          UWAGA!
          W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego nie mają zastosowania przepisy dotyczące przeliczania dochodu wg. mechanizmu złotówka za złotówkę”!

          JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU JEŻELI OSOBA
          NIE KORZYSTA AKTUALNIE Z ZASIŁKU RODZINNEGO:

          -akt(y) urodzenia dziecka/dzieci
          -ksero dowodu tożsamości,
          -nr rachunku bankowego (nie można podawać kont osób trzecich)
          -dokumentację potwierdzająca utratę lub uzyskanie dochodu, jeżeli nastąpiła zmiana w sytuacji dochodowej w 2014r lub po tym roku (jak powyżej omówiono)
          -kserokopie wyroku prawomocnego sadu o wysokości zasądzonych alimentów
          -kserokopię nakazu płatniczego za 2014r w przypadku rolników
          -kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dziecka
          -oświadczenia o dochodach nieopodatkowanych (są to dochody z których nie rozliczamy się z Urzędem Skarbowym np. stypendia, gospodarstwo rolne)-dochody te wykazujemy na oświadczeniu który załączamy do wniosku (wzór oświadczenia to załącznik do wniosku określony rozporządzeniem!)
          UWAGA!

          WYMAGANA JEST KSEROKOPIA WSZYSTKICH ZAŁĄCZONYCH DO WNIOSKU DOKUMENTÓW-ORYGINAŁY NALEŻY POSIADAĆ CELEM POTWIERDZENIA ZGODNOŚCI KSEROKOPII Z ORYGINAŁEM!

          KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE?

          O świadczenie wychowawcze mogą ubiegać się matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka.
          Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia (w związku z tym, świadczenie jest dzielne!)

          Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych w związku z tym, rodzic który marnotrawi wypłacane świadczenie lub wydatkuje je niezgodnie z celem, może otrzymać je w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.
          W przypadku gdy opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.

          KTO NIE OTRZYMA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO?

          Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
          - dziecko pozostaje w zawiązku małżeńskim,
          - dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
          - pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
          - członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

          UWAGA!
          W przypadku gdy członek rodziny pracuje za granicą wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie przekazany do Marszałka Województwa Wielkopolskiego celem ustalenia organu właściwego do jego przyznania i wypłaty!

          Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w MGOPS Pleszew składają wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Pleszew!
          Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.
          W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną na portalu empatia wymagany jest profil zaufany lub podpis elektroniczny!

          Pierwszy okres, na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj. od kwietnia 2016r i kończy się dnia 30 września 2017r.

          WAŻNE INFORMACJE DLA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE:

          Kwota 500,00zł netto z tytułu świadczenia wychowawczego jest zwolniona od podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

          W przypadku rodzin zastępczych i pieczy zastępczej, osoby pragnące ubiegać się o świadczenie objęte programem “Rodzina 500+”, będą korzystać z innej formy pomocy niż świadczenia wychowawcze. Informacji udzielać na ten temat będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

          Wszelkich informacji na temat świadczenia wychowawczego udzielać będą:

          - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie
          w godz. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku do 31.03.2016
          w okresie od 01.04.2016 w godz. od 7.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku
          od 9.00 do 12.00 w soboty
          tel. 062-7422-738

          WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 KWIETNIA 2016r
          w wyznaczonych punktach

          Przydatne linki:

          http://www.mpips.gov.pl/

          http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

          http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wyjasniamy-krok-po-kroku/

          http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/pytania-i-odpowiedzi/

          http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/

          http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/poradnik-dla-samorzadow/

          http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/prawo/

          http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/dokumenty-i-opracowania/

          Załączniki :

          Wniosek o świadczenie wychowawcze

          Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym

          Oświadczenie członków rodziny prowadzących działalność gospodarczą

          Oświadczenie o wielkości gospodarstwa


          SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

          2016-02-19

          Dnia 16 lutego 2016r w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego.
          Wszystkich przybyłych członków Zespołu powitała przewodnicząca Pani Agnieszka Kusiak, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Zespołu za 2015 rok i harmonogram spotkań Zespołu na rok 2016.
          Następnie zapoznano wszystkich z nową ulotką Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji podinspektor Artur Wieczorek wręczył ulotki dotyczące programu prewencyjnego "Zobaczyłem , usłyszałem i..." prowadzonego przez pleszewską policję.
          Celem akcji jest uświadomienie mieszkańcom, że reagując na przestępstwa możemy uratować czyjeć zdrowie lub życie, odnosi się to również do sytuacji przemocowych w rodzinach. Będąc świadkiem przemocy powinniśmy niezwłocznie reagować i informować służby zobligowane do pomocy ofiarom przemocy.
          Tematem przewodnim spotkania było szkolenie z zakresu wypalenia zawodowego, które przeprowadziła Pani Hanna Rozbicka-Winiecka psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pełniąca rownież dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Pleszewie i pracująca z osobami zmagającymi się z problemem przemocy w rodzinie.
          Na zakończenie Przewodnicząca Zaspołu Interdyscyplinarnego podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła do dalszej współpracy.

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

           Komunikat

           2016-02-18

           Informujemy, że 26 lutego 2016 r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny do godziny 13.30 z powodu szkolenia pracowników.


           Dyżury Rady Seniorów

           2016-02-12           Informacja

           2016-01-14

           W związku z licznymi pytaniami i informacjami pojawiającymi się w mediach i na portalach społecznościowych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje, iż nadal trwają prace legislacyjne nad projektem 500+ w związku z czym nie ma druków na to świadczenie.
           Wszelkiego rodzaju informacje, że można składać w/w wnioski są nieprawdziwe.

           Link do strony :
           500 plus - uwaga na próby wyłudzenia


           INFORMACJA DOTYCZĄCA OSÓB BEZDOMNYCH

           2016-01-04

           Nigdy nie przechodźmy obojętnie obok drugiego człowieka.

           W związku z trwającym sezonem zimowym należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację osób bezdomnych. Osoby te w szczególny sposób cierpią z powodu nadejścia zimy i bardzo niskiej temperatury otoczenia. Aby zabezpieczyć się przed chłodem nocują w różnych, nie zawsze bezpiecznych miejscach. Jeśli zauważymy osobę bezdomną, która może potrzebować pomocy nie należy zwlekać i powiadomić:

           - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie (tel. 62 7422-738 wew. 143)

           - Straż Miejską w Pleszewie (tel. 62 7428-333)

           - Komendę Powiatowa Policji (tel. 997 lub 62 7429-200)

           Na terenie Pleszewa znajduje się Schronisko dla Bezdomnych Im. Św Brata Alberta mieszczące się na ul. Piaski 41 (tel. 62 7421-842) gdzie osoby bezdomne mogą m.in. zjeść ciepły posiłek i przespać się w normalnych warunkach.

           Nie Bądź bierny, reaguj.           Pomóż dzieciom przetrwać zimę

           2015-12-23
           Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie w ramach XXIII Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” zebrał słodycze, zabawki, żywność, artykuły szkolne i odzież. Udało nam się pozyskać następujące ilości produktów:
           - odzież – 12,239 kg
           - zabawki – 8,092 kg
           - artykuły szkolne i papiernicze – 1,273 kg
           - słodycze – 10,303 kg
           - żywność długoterminowa – 15,322 kg
           Podarowane przez ofiarodawców produkty trafią do najbardziej potrzebujących rodzin na terenie miasta i gminy Pleszew w formie prezentów świątecznych. Do akcji włączyli się uczniowie Zespołu Szkół Usługowo -Gospodarczych w Pleszewie – akcję prowadziły Patrycja Kwaśniewska i Klaudia Dolata z kl. 3 Thf wraz z pedagogiem szkolnym Panią Dorotą Stacherską. Specjalne podziękowania należą się Paniom Krystynie i Pauli Horoszkiewicz, które wzięły udział w tym szlachetnym przedsięwzięciu zarówno jako wolontariuszki jak i ofiarodawczynie.
           W imieniu obdarowanych dzieci
           SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!


           Życzenia Świąteczne

           2015-12-16           Świąteczny Pchli Targ

           2015-12-15

           W piątek 11.12.2015r. odbył się kolejny Pchli Targ. Tym razem zorganizowany był pod hasłem; Święta Bożego Narodzenia. Dzięki wsparciu sponsorów mogliśmy poszczycić się wspaniałym świątecznym stoiskiem, z którego częstowaliśmy słodkościami i gorącym grzańcem. Bardzo dziękujemy jeszcze raz wszystkim sprzedającym i kupującym, i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie nasz jeszcze więcej.

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

           pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


            SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

            2015-12-15

            Dnia 10.12.2015r w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Spotkanie obyło się w przypadającym w tym dniu Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka.
            Przewodnicząca Zespołu Pani Agnieszka Kusiak na wstępie powitała wszystkich przybyłych członków Zespołu i zaproszonych gości.
            Spotkanie poświęcone było tematyce uzależnień wśród młodzieży, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pan Arkadiusz Ptak przedstawił prezentację dotyczącą uzależnień wśród grup młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.Następnie Pani Urszula Walczak przedstawiła wyniki ankiet przeprowadzonych wśród członków Zespołu.
            W podsumowaniu Pani Agnieszka Kusiak podziękowała wszystkim za przybycie i złożyła życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku.

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

            pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


             „ŻEBY SENIORZY CIESZYLI SIĘ ŻYCIEM- PLESZEW OTWARTY NA SENIORÓW”

             2015-12-14

             Pleszewska Rada Seniorów działa i ma swoja siedzibę przy Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie ul B. Krzywoustego 3, tel. 62/ 74 28 388
             Dyżury członków Pleszewskiej Rady Seniorów odbywają się we wtorki w godz. Od 11.00 do 13.00
             Pleszewscy Radni Seniorzy rozpoczęli dyżury 8 grudnia 2015 r.:
             - 08.12.2015 r. (wtorek)– dyżurował Senior Waldemar Frąszczak
             - 15.12.2015 r. (wtorek) – następny dyżur pełnić będzie Senior Edward Karnicki
             - 29.12.2015 r. (wtorek) – dyżur pełnić będzie Senior Jerzy Dąbrowski.

             W nowym roku 2016 Radni Seniorzy rozpoczną dyżur 12.01.2016 r. :
             - 12.01.2016 r.(wtorek) – dyżur będzie pełnić Senior Edward Mikołajczak
             - 19.11.2016 r. (wtorek) – Senior Ryszard Borkiewicz
             - 26.01.2016 r. (wtorek) – Senior Ewa Siekierska


             Sekretarz PRS : Ewa Siekierska Przewodniczący : Edward Karnicki


             Pomóż dziecku przetrwać zimę

             2015-12-01             Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie przystąpił do XXIII Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż dziecku przetrwać zimę”, której biuro organizacyjne znajduje się w Lublinie. Nasz sztab mieści się w siedzibie Ośrodka, tj. w Pleszewie przy ul. Targowej 1.
             W ramach akcji zbieramy tylko dary rzeczowe, nie zbieramy pieniędzy, w myśl zasady „NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY”, „DAR SERCA ZA DAR SERCA”.
             Przyjmujemy:
             - odzież,
             - obuwie,
             - zabawki,
             - książki,
             - artykuły szkolne i papiernicze,
             - środki czystości i higieny osobistej,
             - słodycze,
             - produkty i półprodukty spożywcze nadające się do długoterminowego
             przechowywania
             - ziemiopłody,
             - przedmioty gospodarstwa domowego.
             Zbiórkę będziemy prowadzić do 31.12.2015 r.
             Osoby pełnoletnie pragnące przyłączyć się do akcji w charakterze wolontariuszy proszone są o kontakt z naszym Ośrodkiem. Nr tel. 62 7422 738. Nieletni mogą uczestniczyć w zbiórkach tylko jako OFIARODAWCY i DARCZYŃCY, pod warunkiem pozostawania pod czynnym i bezpośrednim nadzorem osoby w pełni uprawnionej.


             Dzień Pracownika Socjalnego

             2015-11-20             Dzień Pracownika Socjalnego

             2015-11-18             Informacja

             2015-11-18

             Zgodnie z Zarządzeniem nr MGOPS-KO.0030.14.2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie z dnia 4 maja 2015, dzień 24 grudnia 2015 r. jest dniem dodatkowo wolnym od pracy w zamian za przypadający w sobotę 26 grudnia 2015 r. drugi dzień Bożego Narodzenia.
             W związku z powyższym w wigilię Urząd będzie nieczynny.


             Wigilia

             2015-11-18             Pchli Targ

             2015-11-18

             Organizator: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie/ Stowarzyszenie „Zdrowie i Życie”, Stowarzyszenie „SKARABEUSZ”
             Kategoria: Spotkania
             Data: 11.12.2015r.
             Poszukujesz wyjątkowych rzeczy, chcesz sprzedać coś oryginalnego lub pozbyć się starych gratów?
             Zapraszamy na Pchli targ 11 grudnia 2015 r na Targowisko Miejskie przy ul. Ogrodowej w Pleszewie.

             REGULAMIN ”PCHLEGO TARGU” W PLESZEWIE
             1. Organizatorem Pchlego Targu jest Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie/Grupa Inicjatywn„SKARABEUSZ”
             2. Pchli Targ odbędzie się 11.12. 2015 r. /piątek / od godz. 8.00 do 15.00
             3. Organizator przeznacza na miejsce wydarzenia obszar targowiska miejskiego przy ul. Ogrodowej. Pchli Targ nie będzie miał charakteru imprezy masowej.
             4. Miejsce wydarzenia zostało oznaczone w formie graficznej i stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
             5. Udział w wydarzeniu - zarówno dla osób sprzedających , jak i kupujących - jest bezpłatny.
             6. Celem Pchlego Targu jest umożliwienie sprzedaży, zakupu lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy/przedmiotów używanych bądź niepotrzebnych.
             7. Przykładowe przedmioty, które mogą być wystawione podczas Pchlego Targu:
             książki, płyty CD i DVD, gry komputerowe, filmy, antyki, galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, biżuteria, drobne AGD i RTV i ich części, instrumenty muzyczne i ich części; rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie, odzież, meble.
             8. Na sprzedaż przedmiotów, nie wykazanych w punkcie 7. Regulaminu, wymagana jest oddzielna zgoda organizatora.
             9. Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa.
             Przeznaczone do sprzedaży rzeczy/przedmioty powinny być estetyczne i czyste;
             10. W Pchlim Targu nie mogą brać udziału osoby, będące przedstawicielami firm prywatnych, sprzedające w trakcie wydarzenia asortyment danej firmy.
             11. Osoby chcące wystawić rzeczy/przedmioty na sprzedaż w ramach Pchlego Targu powinny zgłosić swój udział w wydarzeniu pod numerem telefonu:62 7422 738 wew. 142 lub droga elektroniczną: skarabeusz.pleszew@interia.pl
             12. Uczestnik - sprzedawca otrzyma identyfikator, który będzie jednocześnie potwierdzeniem zgłoszenia przez niego udziału w Pchlim Targu.
             13. Zostaną utworzone dwa sektory, jeden dla sprzedających, drugi dla oddających rzeczy.
             14. Sprzedający we własnym zakresie jest zobowiązany przygotować miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy, np.: koc, krzesło, stolik, parasol, przenośna szafa, wieszaki itp.
             15. Sprzedający zorganizuje swoje stanowisko wyłącznie w miejscu wskazanym przez organizatora.
             16. Po zakończeniu wydarzenia Sprzedający zobowiązany jest do posprzątania miejsca, gdzie znajdowało się jego stoisko.
             17. Organizator ma prawo do wyłączenia z wydarzenia stoiska, które według niego jest niezgodne z charakterem Pchlego Targu.
             18. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.
             19. Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (zobacz punkt 11. Regulaminu).
             20. Egzekwowanie niniejszego Regulaminu bierze na siebie organizator, jak również powierza się go Straży Miejskiej w Pleszewie;
             21. Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie Pchlego Targu jest pracownik Alicja Rygiel i Aneta Gramala-Klińska.             17 listopad 2015 –Dzień bez Długów

             2015-11-18

             Dzień 17 listopada 2015 został ustanowiony Dniem bez Długów, w związku z tym pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie wzięli udział w Konferencji, która była skierowana do osób, które w swojej codziennej pracy mają do czynienia z osobami będącymi w kryzysie życiowym, spowodowanym bezrobociem, jak również zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Ta trudna sytuacja bardzo często jest ściśle związana z problemem zadłużenia.
             Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych i Grupa KRUK wspierają osoby zadłużone, w tym udzielają bezpłatnych porad psychologicznych, prawnych, doradztwo w sprawach upadłości konsumenckiej i doradztwo windykacyjne.
             Stowarzyszenie działa w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 77A i AL. Marcinkowskiego 24.

             Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pragnie nawiązać współpracę ze Stowarzyszeniem celem utworzenia punktu doradztwa pod nazwą „Pomoc dla zadłużonych’’
             Wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką polecamy informacje zawarte poniżej:

             Strona internetowa http://programwsparcia.com/

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

              INFORMACJA O DOŻYWIANIU

              2015-11-17

              MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
              ul. Targowa 1, 63 – 300 Pleszew

              Informacja dotycząca dożywiania uczniów w Szkołach i Przedszkolach w 2016r.

              Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, informuje zainteresowanych rodziców lub prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do; przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów czy szkół ponadgimnazjalnych o możliwości składania wniosków w sprawie dożywiania.
              Wnioski z pełną dokumentacją tj. wniosek, zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, inne dokumenty świadczące o dochodach rodziny np. renta, alimenty, świadczenia rodzinne, zaświadczenia z PUP, zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych z Urz. Gminy.
              Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
              Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
              Rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego (514,00 zł) czyli 771,00 zł. miesięcznie, kwalifikują się do objęcia pomocą w formie pokrycia kosztów dożywiania w szkole czy przedszkolu.
              Termin składania wniosków do tut.Ośrodka ustala się do dnia 16 grudnia 2015r., aby można było przeprowadzić wywiady środowiskowe i wydać decyzje, które pozwolą na korzystanie z dożywiania od m-ca stycznia 2016r.
              Potwierdzeniem dla szkoły/przedszkola o przyznaniu tej formy pomocy jest decyzja wydana przez tut. Ośrodek.

              Sporządziła E.Chatlińska
              MGOPS Pleszew
              tel. +48 (0 62) 742 19 82, (0 62) 742 83 64, fax. +48 (0 62) 742 27 38, e-mail: mgops.pleszew@post.pl


              INFORMACJA - STYPENDIUM

              2015-11-17

              MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE INFORMUJE, ŻE DECYJE O PRZYZNANIU STYPENDIUM MOŻNA BĘDZIE ODBIERAĆ OD DNIA 30.11.2015R. PRZY ULICY OGRODOWEJ 13


              SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

              2015-10-28

              Dnia 20.10.2015r w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się kwartalne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego , które prowadziła Przewodnicząca Zespołu Pani Agnieszka Kusiak. Na wstępie powitała przybyłych członków oraz zaproszonych gości- przedstawicieli Rady Seniorów w Pleszewie.
              Spotkanie poświęcone było tematyce osób starszych i zapobieganiu zjawisku przemocy wśród tej grupy społecznej.
              Przewodnicząca podsumowała kwartalną działalność Zespołu – omówiła ilość interwencji, które zgłoszono do ośrodka Pomocy Społecznej dotyczących zagrożenia życia i zdrowia dzieci oraz zaniedbań opiekuńczo – wychowawczych, ilość wszczętych procedur "Niebieskie Karty" i ilość zamkniętych procedur "Niebieskie Karty".
              Dyrektor Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie Pani Joanna Jezierska wygłosiła prelekcję dotyczącą przemocy wśród osób starszych.
              Natomiast Przewodniczący Rady Seniorów w Pleszewie – Pan Edward Karnicki poruszył problematykę związaną z sytuacją osób starszych we współczesnym świecie.
              Następnie głos zabrała Przewodnicząca Pani Agnieszka Kusiak i w skrócie omówiła przygotowaną ankietę dotyczącą diagnozy zjawiska przemocy i poprosiła o jej wypełnienie.
              W podsumowaniu Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła do dalszej współpracy

              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

              pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


               Pomoc żywnościowa

               2015-09-25               PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 (PODPROGRAM 2015)

               2015-09-12

               W dniach 24.09.2015r. do 30.09.2015r. w magazynie przy ulicy Malińskiej 34 w godzinach od 9.00 do 13.00 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD ) realizowanego w Podprogramie 2015.


               INFORMACJA

               2015-09-11

               W dniu 03.09.2015r. Pani dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie podpisała umowę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Kaliszu o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD ) realizowanego w Podprogramie 2015.


               Pchli targ

               2015-09-04               Organizator: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie/ Stowarzyszenie „Zdrowie i Życie”, Stowarzyszenie „SKARABEUSZ”
               Kategoria: Spotkania
               Data: 11.09.2015r.
               Poszukujesz wyjątkowych rzeczy, chcesz sprzedać coś oryginalnego lub pozbyć się starych gratów?
               Zapraszamy na Pchli targ 11 września 2015 r na Targowisko Miejskie przy ul. Ogrodowej w Pleszewie.

               REGULAMIN ”PCHLEGO TARGU” W PLESZEWIE
               1. Organizatorem Pchlego Targu jest Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie/Stowarzyszenie „SKARABEUSZ”
               2. Pchli Targ odbędzie się 11.09. 2015 r. /piątek / od godz. 8.00 do 15.00
               3. Organizator przeznacza na miejsce wydarzenia obszar targowiska miejskiego przy ul. Ogrodowej. Pchli Targ nie będzie miał charakteru imprezy masowej.
               4. Miejsce wydarzenia zostało oznaczone w formie graficznej i stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
               5. Udział w wydarzeniu - zarówno dla osób sprzedających , jak i kupujących - jest bezpłatny.
               6. Celem Pchlego Targu jest umożliwienie sprzedaży, zakupu lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy/przedmiotów używanych bądź niepotrzebnych.
               7. Przykładowe przedmioty, które mogą być wystawione podczas Pchlego Targu:
               książki, płyty CD i DVD, gry komputerowe, filmy, antyki, galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, biżuteria, drobne AGD i RTV i ich części, instrumenty muzyczne i ich części; rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie, odzież, meble.
               8. Na sprzedaż przedmiotów, nie wykazanych w punkcie 7. Regulaminu, wymagana jest oddzielna zgoda organizatora.
               9. Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa.
               Przeznaczone do sprzedaży rzeczy/przedmioty powinny być estetyczne i czyste;
               10. W Pchlim Targu nie mogą brać udziału osoby, będące przedstawicielami firm prywatnych, sprzedające w trakcie wydarzenia asortyment danej firmy.
               11. Osoby chcące wystawić rzeczy/przedmioty na sprzedaż w ramach Pchlego Targu powinny zgłosić swój udział w wydarzeniu pod numerem telefonu:62 7422 738 wew. 142 lub droga elektroniczną: skarabeusz.pleszew@interia.pl
               12. Uczestnik - sprzedawca otrzyma identyfikator, który będzie jednocześnie potwierdzeniem zgłoszenia przez niego udziału w Pchlim Targu.
               13. Zostaną utworzone dwa sektory, jeden dla sprzedających, drugi dla oddających rzeczy.
               14. Sprzedający we własnym zakresie jest zobowiązany przygotować miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy, np.: koc, krzesło, stolik, parasol, przenośna szafa, wieszaki itp.
               15. Sprzedający zorganizuje swoje stanowisko wyłącznie w miejscu wskazanym przez organizatora.
               16. Po zakończeniu wydarzenia Sprzedający zobowiązany jest do posprzątania miejsca, gdzie znajdowało się jego stoisko.
               17. Organizator ma prawo do wyłączenia z wydarzenia stoiska, które według niego jest niezgodne z charakterem Pchlego Targu.
               18. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.
               19. Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (zobacz punkt 11. Regulaminu).
               20. Egzekwowanie niniejszego Regulaminu bierze na siebie organizator, jak również powierza się go Straży Miejskiej w Pleszewie;
               21. Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie Pchlego Targu jest pracownik Alicja Rygiel i Aneta Gramala - Klińska.


               Budżet obywatelski – zbieramy głosy!!!

               2015-08-26

               Informujemy, że nasza propozycja do Budżet Obywatelskiego została zakwalifikowana do głosowania.
               Potrzebujemy wielu głosów, by zrealizować pomysł Mocna Rodzina PPL.

               Projekt stworzy miejscem na mapie Pleszewa, w którym pleszewskie rodziny będą mogły otrzymać interdyscyplinarne wsparcie. Na projekt będzie się składało trzy rodzaje działań skierowanych do dorosłych:
               - „Trening umiejętności opiekuńczo-wychowawczych”
               - „Trening zdrowego żywienia”
               - „Trening ekonomiczny + procedura wychodzenia z zadłużenia + załatwianie spraw urzędowych”,
               oraz działania skierowane do dzieci i młodzieży:
               - „Rozwijanie poprzez zabawę” – dla grupy od 3 do 10 r.ż.
               - „Warsztaty semantyczne – Odczytać i zapisać siebie” – dla grupy od 11 do 16 r.ż.

               Głosowanie rusza 1 sierpnia i potrwa do 15 września. Prawo do głosowania mają wyłącznie mieszkańcy Miasta i Gminy Pleszew, którzy mają ukończone 18 lat. Każdy może wypełnić tylko jedną kartę do głosowania, na której może oddać dwa głosy: jeden na zadanie inwestycyjne i jeden na pozainwestycyjne. Aby głos był ważny, należy w odpowiedniej rubryce wpisać swój numer PESEL.

               Głosować można na trzy sposoby:

               1) tradycyjny – pobierając kartę z Biura Obsługi Interesanta wypełniając i wrzucając do urny

               2) pobierając kartę do głosowania ze strony www.pleszew.pl i wypełnioną przesyłając na adres obywatelski@pleszew.pl

               3) elektronicznie wypełniając formularz głosowania na stronie www.pleszew.pl

               Karty do głosowania będą także dostępne w sekretariacie MGOPS.

               Liczymy na państwa pomoc.

               Zapraszamy!


               Informacja

               2015-08-21

               Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż w związku ze zbliżającym się nowym:
               - okresem zasiłkowym 2015/2016 trwającym od 01.11.2015 do 31.10.2016 w świadczeniach rodzinnych
               - okresem świadczeniowym 2015/2016 trwającym od 01.10.2015 do 30.09.2016 w funduszu alimentacyjnym
               W Punkcie Obsługi Klienta i w biurach nr 5, 6, 7, 8 i 13 można pobierać druki wniosków z załączonymi fiszkami o wymaganych dokumentach.
               Przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami rozpocznie się:
               - dla świadczeń rodzinnych od 1.09.2015 roku
               Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
               Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

               - dla funduszu alimentacyjnego od 01.08.2015 roku
               Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
               Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

               Do wniosku należy dołączyć:
               1. Zaświadczenie/oświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2014r małżonków i wszystkich pełnoletnich dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia
               2. Zaświadczenie/oświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne z 2014 roku małżonków i wszystkich pełnoletnich dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia
               3. Kserokopia decyzji o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli rozpoczęcie działalności nastąpiło od 2014r) i oświadczenie o uzyskanym dochodzie za pełen pierwszy przepracowany miesiąc.
               4. Kserokopia decyzji przyznającej stypendia dla dzieci w roku 2014.
               6. Zaświadczenie ze szkoły średniej.
               7. Kserokopia nakazu płatniczego za 2014 rok lub zaświadczenie/oświadczenie z Wydziału Finansowego UMG o wielkości gospodarstwa rolnego w roku 2014 – dotyczy rolników.
               8. Zaświadczenie z organu właściwego ze względu na miejsce zameldowania jeżeli są osoby spoza gminy Pleszew.
               9. Zaświadczenie od komornika sądowego za 2014 rok o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych (dotyczy osób uprawnionych do alimentów).
               10. Zaświadczenie od komornika sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji (dotyczy osób ubiegających się o świadczenia alimentacyjne).
               11. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające przebywanie na urlopie wychowawczym + zaświadczenie z ZUS.
               12. W przypadku zmiany w sytuacji dochodowej tj. utraty bądź uzyskania dochodu należy dołączyć:
               - utrata- świadectwo pracy; pit-11; dochody z US tzw. rozbite
               - uzyskanie – umowa o pracę; zaświadczenie o uzyskanym dochodzie za pełen pierwszy przepracowany miesiąc (brutto i netto).
               13. Kopię dokumentu tożsamości obojga rodziców (dowody osobiste)

               WZORY PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA GAZETCE W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


               STYPENDIA - INFORMACJA

               2015-08-18

               Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje, że po 15 sierpnia br można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Ogrodowej 13 lub na stronie internetowej Ośrodka.
               Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 1-15 września 2015r.


               SPOTKANIE ZESPOŁU INTREDYSCYPLINARNEGO

               2015-07-24

               SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

               Dnia 21 lipca 2015r w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się kolejne w tym roku spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego.
               Na wstępie wszystkich przybyłych członków powitała przewodnicząca Zespołu
               Pani Agnieszka Kusiak , która przedstawiła program spotkania oraz podsumowała kwartalną działalność Zespołu z wyszczególnieniem ilości wszczętych procedur "Niebieskie Karty"
               i powołanych grup roboczych w minionym kwartale.
               Zgodnie z programem spotkania pedagog szkolny z Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie Pan Jacek Mikuła wygłosił prelekcję na temat przemocy wśród młodzieży i kobiet oraz przedstawił prezentację multimedialną zawierająca algorytmy postępowania w szczególności w placówkach oświatowych, w sytuacji zagrożenia przemocą bądź jej wystąpienia .
               Następnie rozwinięto dyskusję na temat kluczowego problemu odizolowania ofiary od sprawcy w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie.Przedstawiciele poszczególnych instytucji przedstawili zróżnicowane opinie w powyższej kwestii.
               Pracownicy socjalni przedstawili "Niebieskie Karty" proponowane do zamknięcia.
               Spotkanie zakończyło się głosowaniem i powołaniem z-cy przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, którą większością głosów została Pani Urszula Walczak oraz sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego, którą większością głosów została
               Pani Magdalena Kaczmarek.

               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlananazwawyswietlana

                Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów

                2015-07-17

                W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

                Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

                800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

                116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.

                800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W 2014 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z dopalaczami.

                800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

                112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.
                (informacja pobrana ze strony www.mpips.gov.pl)


                Informacja dotycząca dożywiania uczniów w Szkołach i Przedszkolach w 2015r

                2015-07-17

                Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, informuje zainteresowanych rodziców lub prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do; przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów czy szkół ponadgimnazjalnych o możliwości składania wniosków w sprawie dożywiania .
                Wnioski z pełną dokumentacją
                tj. wniosek, zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, inne dokumenty świadczące o dochodach rodziny np. renta, alimenty, świadczenia rodzinne, zaświadczenia z PUP, zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych z Urz. Gminy.
                Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

                Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
                Rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego (456,00 zł) czyli 684,00 zł. miesięcznie,
                kwalifikują się do objęcia pomocą w formie pokrycia kosztów dożywiania w szkole czy przedszkolu.
                Termin składania wniosków do tut.Ośrodka ustala się do dnia 17 sierpnia 2015r.
                aby można było przeprowadzić wywiady środowiskowe i wydać decyzje , które pozwolą na korzystanie z dożywiania od m-ca września 2015r.
                Potwierdzeniem dla szkoły/przedszkola o przyznaniu tej formy pomocy jest decyzja wydana przez tut. Ośrodek.


                Prezydent podpisał ustawę "złotówka za złotówkę"

                2015-07-06

                Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.

                Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

                Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

                Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny.

                Ustawa dotyczy zasiłku rodzinnego i dodatków do niego: becikowego, z tytułu samotnej opieki nad dzieckiem, korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.

                Zmiany obejmą też rodziny, które nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie.

                Szacuje się, że dzięki wprowadzeniu zasady „złotówka za złotówkę” ze wsparcia państwa skorzysta dodatkowe 160 tys. rodzin w 2016 roku.

                Nowe rozwiązanie ma być wprowadzone od 1 stycznia 2016 r.


                INFORMACJE O KARCIE DUŻEJ RODZINY

                2015-05-15

                Linki do stron rządowych: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
                Link do strony: Rodzina.gov.pl

                W związku z Ustawą z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2014r.) dla rodzin wielodzietnych, która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2015, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje:
                1. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
                • w wieku do ukończenia 18 roku życia;
                • w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w:
                szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
                szkole wyższej – do końca roku akademickiego,
                • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
                2. Karta dużej rodziny przysługuje zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny:
                • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
                • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje
                z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
                3. Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu.
                4. Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można otrzymać w:
                • Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie ul. Targowa 1,
                • lub pobrać ze strony internetowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie
                5. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest uprawniony do złożenia wniosku o przyznanie oraz odebranie Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej. Wyżej wymienione oświadczenie zawarte jest we wniosku.
                6. Wypełnione wnioski można składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie ul. Targowa 1 w godz. od 8.00 do 10.00. oraz od 14.00 do 15.00 pokój nr 21.
                7. Składający wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, okazuje oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
                • w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
                • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
                • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
                • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
                • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
                • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
                • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
                8. Karta przyznawana jest bezpłatnie.
                9. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie.
                Podstawa Prawna:
                Ustawa z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2014r.)

                Dołączona galeria:

                nazwawyswietlana

                Dołączone pliki:


                Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny

                2015-05-14


                Dołączona galeria:

                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                 Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

                 2015-04-30

                 Dnia 29.04.2015 odbyło się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Spotkanie rozpoczęła Pani Agnieszka Kusiak,która po powitaniu członków przedstawiła w krótkim zarysie sprawozdanie z działalności zespołu w I kwartale 2015r.
                 Pani Agnieszka Kusiak przedstawiła w liczbach ilość NK wszczętych i ilość powołanych grup roboczych.
                 Następnie pracownicy socjalni przedstawili NK do zamknięcia.
                 Zgodnie z porządkiem spotkania przedstawiciel KPP w Pleszewie -sierżant sztabowy pani Monika Lis- Rybarczyk przedstawiła rys zjawiska przemocy wśród dzieci.
                 Jak wynika z przedstawionych statystyk zjawisko wykazuje tendencje spadkową. Jednocześnie jako przyczynę zjawiska podano fakt spożywania alkoholu, dopalaczy i narkotyków.
                 W podsumowaniu rozwinięto dyskusję dotyczącą powyższego zjawiska -wypowiadali się pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni ,funkcjonariusze KPP .Pani Przewodnicząca ZI podziękowała za uczestnictwo w spotkaniu i zaprosiła do dalszej współpracy.

                 Dołączona galeria:

                 nazwawyswietlananazwawyswietlana

                  Pchli Targ 2015

                  2015-03-27

                  Organizator: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie/ Stowarzyszenie „Zdrowie i Życie”, Grupa Inicjatywna „SKARABEUSZ”
                  Kategoria: Spotkania
                  Data: 24.04.2015r.
                  Poszukujesz wyjątkowych rzeczy, chcesz sprzedać coś oryginalnego lub pozbyć się starych gratów?
                  Zapraszamy na Pchli targ 24 kwietnia 2015 r na Targowisko Miejskie przy ul. Ogrodowej w Pleszewie.

                  REGULAMIN ”PCHLEGO TARGU” W PLESZEWIE
                  1. Organizatorem Pchlego Targu jest Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie/Grupa Inicjatywna „SKARABEUSZ”
                  2. Pchli Targ odbędzie się 24 kwietnia 2015 r. /piątek / od godz. 8.00
                  3. Organizator przeznacza na miejsce wydarzenia obszar targowiska miejskiego przy ul. Ogrodowej. Pchli Targ nie będzie miał charakteru imprezy masowej.
                  4. Miejsce wydarzenia zostało oznaczone w formie graficznej i stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
                  5. Udział w wydarzeniu - zarówno dla osób sprzedających , jak i kupujących - jest bezpłatny.
                  6. Celem Pchlego Targu jest umożliwienie sprzedaży, zakupu lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy/przedmiotów używanych bądź niepotrzebnych.
                  7. Przykładowe przedmioty, które mogą być wystawione podczas Pchlego Targu:
                  książki, płyty CD i DVD, gry komputerowe, filmy, antyki, galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, biżuteria, drobne AGD i RTV i ich części, instrumenty muzyczne i ich części; rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie, odzież, meble.
                  8. Na sprzedaż przedmiotów, nie wykazanych w punkcie 7. Regulaminu, wymagana jest oddzielna zgoda organizatora.
                  9. Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa.
                  Przeznaczone do sprzedaży rzeczy/przedmioty powinny być estetyczne i czyste;
                  10. W Pchlim Targu nie mogą brać udziału osoby, będące przedstawicielami firm prywatnych, sprzedające w trakcie wydarzenia asortyment danej firmy.
                  11. Osoby chcące wystawić rzeczy/przedmioty na sprzedaż w ramach Pchlego Targu powinny zgłosić swój udział w wydarzeniu pod numerem telefonu:62 7422 738 wew. 142 lub droga elektroniczną: skarabeusz.pleszew@interia.pl
                  12. Uczestnik - sprzedawca otrzyma identyfikator, który będzie jednocześnie potwierdzeniem zgłoszenia przez niego udziału w Pchlim Targu.
                  13. Zostaną utworzone dwa sektory, jeden dla sprzedających, drugi dla oddających rzeczy.
                  14. Sprzedający we własnym zakresie jest zobowiązany przygotować miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy, np.: koc, krzesło, stolik, parasol, przenośna szafa, wieszaki itp.
                  15. Sprzedający zorganizuje swoje stanowisko wyłącznie w miejscu wskazanym przez organizatora.
                  16. Po zakończeniu wydarzenia Sprzedający zobowiązany jest do posprzątania miejsca, gdzie znajdowało się jego stoisko.
                  17. Organizator ma prawo do wyłączenia z wydarzenia stoiska, które według niego jest niezgodne z charakterem Pchlego Targu.
                  18. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.
                  19. Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (zobacz punkt 11. Regulaminu).
                  20. Egzekwowanie niniejszego Regulaminu bierze na siebie organizator, jak również powierza się go Straży Miejskiej w Pleszewie;
                  21. Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie Pchlego Targu jest pracownik Alicja Rygiel i Izabella Janik.


                  Informacja

                  2015-03-12

                  Ponieważ odbieramy liczne zapytania telefoniczne dotyczące odliczeń od podatków.
                  Informujemy, iż wszelkie świadczenia z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie nie są opodatkowane w związku z czym nie wystawiamy PIT-ów.


                  Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

                  2015-02-19

                  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie w ramach tygodnia
                  „ Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” organizuje punkt informacyjny
                  w dniach 23.02.2015r – 27.02.2015r w którym dyżurować będą specjaliści według załączonego harmonogramu.

                  Miejsko – Gminnny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie :
                  23.02.2015r
                  godz. 8.00 – 10.30 Urszula Walczak
                  godz. 10.30 – 14.00 Magdalena Kaczmarek
                  24.02.2015r
                  godz. 8.00 – 10.30 Ewa Rębiasz
                  godz. 10.30 - 14.00 Hanna Kozłowska
                  26.02.2015r
                  godz. 8.00 – 10.30 Marzena Tomczak
                  godz. 10.30 – 14.00 Sławomir Kupczyk
                  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Porady Prawne
                  27.02.2015r
                  godz.12.00 – 13.30 Tomasz Mielcarek – adwokat

                  Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie :
                  23.02.2015r
                  godz. 10.00 – 15.00 Sebastian Błaszczyk
                  godz. 15.00 – 18.00 Tomasz Kruszyk
                  24.02.2015r
                  godz. 10.00 – 15.30 aspirant Bartosz Nowicki
                  po godzinie 15.30 kontakt z dyżurnym KPP pod nr telefonu 62-7429 -200

                  25.02.2015r
                  godz. 10.00 – 15.00 Tomasz Kruszyk
                  godz. 15.00 - 18.00 Waldemar Wajsnis
                  26.02.2015r
                  godz. 10.00 - 15.00 Waldemar Wajsnis
                  godz. 15.00 18.00 Marcin Woldański
                  27.02.2015r
                  godz. 10.00 – 16.00 Marcin Woldański
                  po godzinie 16.00 kontakt z dyżurnym KPP pod nr telefonu 62-7429 – 200
                  28.02.2015r
                  godz. 10.00 – 16.00 Sebastian Błaszczyk

                  Jednocześnie informujemy , że w ramach tygodnia „Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem '' dyżury pełnić będą :
                  Komornik Sądowy ul. Słowackiego 14 , Pleszew
                  24.02.2015 godz..10.00 – 14.00
                  26.02.2015 godz. 10.00 - 14.00
                  Prokuratura Rejonowa , Plac Kościelny 1 Pleszew w godz. 9.00 – 15.00
                  23.02.2015r Prokurator Rejonowy Antoni Ulatowski
                  24.02.2015r Prokurator Aleksander Głuchow
                  25.02.2015r Z-ca Prokuratora Rejonowego Małgorzata Czyżak
                  26.02.2015r Prokurator Andrzej Mieloszyk
                  27.02.2015r Prokurator Rejonowy Antoni Ulatowski
                  Sąd Rejonowy w Pleszewie , ul. Malińska 21 pok. nr 113
                  23.02.215r godz.14.00 – 16.00 Magdalena Tuzinkiewicz – Kujawa
                  24.02.2015r godz. 13.00 – 15.00 Marta Rucińska
                  25.02.2015r godz. 13.00 – 15.00 Marta Rucińska
                  26.02.2015r godz. 13.00 – 15.00 Magdalena Tuzinkiewicz – Kujawa
                  27.02.2015r godz. 13.00 – 15.00 Maria Przybył

                  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie , ul. Osiedlowa 1
                  23.02.2015r godz. 8.00 – 15.00 Maria Przybył


                  SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

                  2015-01-26

                  Dnia 22 stycznia 2015r w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego.
                  Na wstępie wszystkich przybyłych 34 członków powitała przewodnicząca Zespołu Pani Agnieszka Kusiak.
                  Pani Agnieszka Witkowska prowadząca Klub Mediatora przy Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie przedstawiła ogólne cele i założenia mediacji .Młodzież zaprezentowała przedstawienie " Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów" na przykładzie konfliktu szkolnego.
                  Następnie głos zabrała Przewodnicząca Zespołu, która zaprosiła do Galerii Sztuki w Kaliszu na wernisaż Marty Frey prezentujący tzw. memy – rysunki, których wzorzec opiera się na znalezionych w internecie zdjęciach i obrazach.
                  Autorka zamieszcza na nich komentarze , które określają kulturowe mechanizmy zachowań i sposobów myślenia w głównej mierze dotyczące kobiecości , i recepcji ciała.
                  Pani Urszula Walczak – pracownik socjalny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie przedstawiła sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2014r.
                  Następnie Przewodnicząca Zespołu przedstawiła plan pracy Zespołu Interdyscyplinarnego na 2015r., poinformowała o działającej przy MGOPS w Pleszewie Grupie Nieformalnej SKARABEUSZ działającej na rzecz społeczności lokalnej i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i tym samym zaprosiła członków Zespołu do współpracy.
                  Pracownicy socjalni przedstawili 9 Niebieskich Kart proponowanych do zamknięcia.
                  Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie Podinspektor Artur Wieczorek poinformował o akcji i zaprezentował ulotkę " Zobaczyłem , usłyszałem i ..." której celem jest uświadomienie mieszkańcom Miasta i Gminy Pleszew, że reagując na przestępstwa możemy uratować czyjeś życie , zdrowie lub mienie.
                  Spotkanie Zespołu zakończyła dyskusja dotycząca problemów związanych z realizacją w praktyce procedury " Niebieskie Karty".

                  Dołączona galeria:

                  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                  pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                   Informacja

                   2015-01-14

                   W DNIACH 26, 27,28 STYCZNIA 2015R. W GODZ. OD 9.00 DO 13.00 BĘDĄ WYDAWANE PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE Z WIELKOPOLSKIEGO BANKU ŻYWNOŚCI W MAGAZYNIE PRZY UL.MALIŃSKIEJ 34 PRODUKTY WYDAWANE BĘDĄ TYLKO DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH.


                   Informacja

                   2015-01-12

                   Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014r. obowiązują od dnia 1 stycznia 2015r. nowe wnioski w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny .

                   Dołączone pliki:


                   Podziękowanie

                   2014-12-23

                   W dniu 23.12.2014r. dzięki wsparciu sponsorów i ludzi dobrej woli, obdarowaliśmy 25 rodzin z terenu Miasta i Gminy Pleszew. Wszystkim, którzy wsparli akcję "Świąteczna Paczka dla Dzieciaczka" bardzo dziękujemy, dołączając życzenia Wesołych Świąt!

                   Dołączona galeria:

                   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                    Życzenia

                    2014-12-23


                    Komunikat

                    2014-12-22

                    Informujemy, że

                    24 grudnia 2014 r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                    będzie czynny do godziny 13.00


                    Podziękowanie za zbiórkę żywności

                    2014-12-19                    Zebrane produkty pozwoliły na obdarowanie 46 rodzin.

                    Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

                    Dołączona galeria:

                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                     Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej.

                     2014-12-18
                     Karty Dużej Rodziny

                     2014-12-03

                     Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca do składania wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, jednocześnie informuje, że do tej pory przyjęto 75 wniosków a rozpatrzono 335 kart uprawniających do wielu zniżek dla rodzin wielodzietnych.
                     Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa.Na liście partnerów z miesiąca na miesiąc przybywa, są coraz lepsze oferty.
                     Pełną listę można znaleźć na stronie:
                     www.rodzina.gov.pl


                     GRUDZIEŃ 2014 - 25-LECIE MEDIACJI W POLSCE

                     2014-12-03

                     Ruszyła VIII edycja Kampanii "Pogódźmy się na Święta". W grudniu 200 mediatorów nieodpłatnie pomaga w konfliktach. Jeśli chcesz skorzystać - napisz: pogodzmysie@mediacje.pl lub zadzwoń: Anna Ficek 609 66-48-48 aficek@mediacje.pl. Zapraszamy na stronę: www.pogodzmysie.org
                     Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na spotkania z mediatorem w każdy czwartek w godz.15.15-16.00 w pok.nr 10.


                     Informacja dotycząca dożywiania w 2015r.

                     2014-12-02

                     Informacja dotycząca dożywiania uczniów
                     w Szkołach i Przedszkolach w 2015r.

                     Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, informuje zainteresowanych rodziców lub prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do; przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów czy szkół ponadgimnazjalnych o możliwości składania wniosków w sprawie dożywiania .
                     Wnioski z pełną dokumentacją
                     tj. wniosek, zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, inne dokumenty świadczące o dochodach rodziny np. renta, alimenty, świadczenia rodzinne, zaświadczenia z PUP, zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych z Urz. Gminy.
                     Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
                     .
                     Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
                     Rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego (456,00 zł) czyli 684,00 zł. miesięcznie,
                     kwalifikują się do objęcia pomocą w formie pokrycia kosztów dożywiania w szkole czy przedszkolu.
                     Termin składania wniosków do tut.Ośrodka ustala się do dnia 15 grudnia 2014r.
                     aby można było przeprowadzić wywiady środowiskowe i wydać decyzje , które pozwolą na korzystanie z dożywiania od m-ca stycznia 2015r.
                     Potwierdzeniem dla szkoły/przedszkola o przyznaniu tej formy pomocy jest decyzja wydana przez tut. Ośrodek.

                     Sporządziła
                     E.Chatlińska
                     MGOPS Pleszew
                     tel. +48 (0 62) 742 19 82, (0 62) 742 83 64, fax. +48 (0 62) 742 27 38, e-mail: mgops.pleszew@post.pl


                     Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”

                     2014-11-25                     25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. To także dzień rozpoczynający kampanię „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. MSW podejmuje działania na rzecz jej przeciwdziałania.
                     Co roku 25 listopada, w dniu ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, startuje kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. To międzynarodowa kampania na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet. Akcja zakończy się 10 grudnia, czyli w Dniu Praw Człowieka. Data ta nie jest przypadkowa – symbolicznie podkreśla, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka.
                     Symbolem tej kampanii jest noszenie białej wstążki przez mężczyzn. Akcja została zapoczątkowana przez Kanadyjskich aktywistów po wydarzeniach tzw. masakry w Montrealu. 6 grudnia 1989 roku na terenie tamtejszej politechniki 25-letni mężczyzna postrzelił 24 kobiety i 4 mężczyzn. 14 kobiet zmarło w wyniku odniesionych ran, zabójca popełnił samobójstwo.
                     Więcej informacji o akcji na stronie: www.rownetraktowanie.gov.pl


                     Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

                     2014-11-20

                     Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
                     Rodzaj zadania w formie wsparcia oraz wysokość środków publicznych
                     przeznaczonych na jego realizację:
                     „Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego
                     pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew"

                     Dołączone pliki:


                     Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

                     2014-11-20

                     List Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

                     Dołączone pliki:


                     STYPENDIA - INFORMACJA

                     2014-11-14

                     INFORMACJA


                     Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje, że od dnia 01.12.2014r. będą wydawane decyzje o przyznaniu stypendium. Informacja o terminie wypłat znajduje się w decyzji.
                     Odbiór decyzji w siedzibie MGOPS Pleszew, ul. Ogrodowa 13


                     Spotkania z mediatorem

                     2014-10-31


                     Informacja dot. osób bezdomnych

                     2014-10-28

                     Nigdy nie przechodźmy obojętnie obok drugiego człowieka.

                     W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację osób bezdomnych. Osoby te w szczególny sposób cierpią z powodu nadejścia zimy i niskiej temperatury otoczenia. Aby zabezpieczyć się przed chłodem nocują w różnych, nie zawsze bezpiecznych miejscach. Jeśli zauważymy osobę bezdomną, która może potrzebować pomocy nie należy zwlekać i powiadomić:
                     - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie (tel. 62 7422-738 wew. 143)
                     - Straż Miejską w Pleszewie (tel. 62 7428-333)
                     - Komendę Powiatowa Policji (tel. 997 lub 62 7429-200)

                     Na terenie Pleszewa znajduje się Schronisko dla Bezdomnych Im. Św Brata Alberta mieszczące się na ul. Piaski 41 (tel. 62 7421-842) gdzie osoby bezdomne mogą m.in. zjeść ciepły posiłek i przespać się w normalnych warunkach.

                     Nie Bądź bierny – reaguj


                     Zaproszenie do udzielania bezpłatnie korepetycji.

                     2014-10-27


                     Informacje dotyczące możliwości wsparcia osób pokrzywdzonym przestępstwem oraz członków ich rodzin.

                     2014-10-24


                     Wolontariat

                     2014-10-16

                     Wszystkich, którzy nie zdążyli na wcześniejszy termin, a zainteresowani są włączeniem się w wolontariat- zapraszamy na szkolenie "Czy wolontariat to wariant dla Ciebie?"
                     Na szkolenie zapraszamy szczególnie uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (oraz każdą zainteresowaną osobę).
                     Szkolenie odbędzie się w Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej, która prowadzi Lokalne Centrum Wolontariatu,

                     przy ul. Św. Ducha 5/13 w Pleszewie (Dom Rzemiosła),

                     24 października (piątek) w godzinach 15.00 do 18.00.

                     Na szkoleniu powiemy o tym:

                     - Co to jest wolontariat

                     - Co trzeba zrobić, by móc pomagać innym jako wolontariusz

                     - Gdzie wolontariusz może pracować

                     - Jakie są obowiązki i prawa wolontariusza

                     - Co można zyskać jako wolontariusz

                     Szkolenie poprowadzi Emilia Golińska.

                     Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Szkolenie jest BEZPŁATNE.

                     Na zgłoszenia czekamy do 23 października (czwartek): Telefonicznie (62)7427680; mailowo wolontariat.pleszew@gmail.com lub osobiście w Świetlicy.

                     Szkolenie odbędzie się w ramach projektu WARIA(n)T WOLONTARIAT, realizowanego w ramach programu Wielkopolska Wiara, finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

                     Powiatowa Świetlica Środowiskowa

                     dla młodzieży dojeżdżającej

                     Centrum Wolontariatu w Pleszewie
                     ul. Św. Ducha 5/13 (DOM RZEMIOSŁA)
                     63-300 Pleszew
                     tel. 62 7427 680

                     www.wolontariat.pleszew.info

                     www.wolontariat.org.pl/pleszew

                     zapraszamy od poniedziałku do piątku

                     w godzinach od 8.00 do 18.00


                     Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

                     2014-10-10

                     W dniu 02.10.2014r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się kwartalne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego , które prowadziła Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Agnieszka Kusiak.
                     Po powitaniu 24 przybyłych członków Zespołu Interdyscyplinarnego podsumowano kwartalną działalność zespołu i grup roboczych.
                     W minionym kwartale VII – IX /2014 wszczęto 18 procedur Niebieskie Karty, odbyło się 40 spotkań grup roboczych.
                     Na spotkaniu pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego ośrodka Pomocy społecznej w Pleszewie przedstawili 4 karty ze wskazaniem do zamknięcia z uwagi na ustanie przemocy.
                     Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiła prezentację dotyczącą rozmowy członków grup roboczych ze sprawcą przemocy i z ofiarą przemocy.
                     Spotkanie zakończono dyskusją dotyczacą realizacji procedury Niebieskie Karty.

                     Dołączona galeria:

                     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                      Mocna Rodzina

                      2014-10-05

                      Dołączone pliki:


                      Fundacja Aviva zaprasza do współpracy

                      2014-10-02

                      Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie zaprasza do podejmowania inicjatyw oddolnych dla własnego otoczenia.
                      Fundacja Aviva zaprasza do współpracy:
                      „Masz ciekawy pomysł, który pomoże rodzicom w wychowaniu małych dzieci? Pomóż mu wypłynąć na szerokie wody. Zgłoś swój pomysł do konkursu, zdobądź dla niego poparcie i uzyskaj środki na jego realizację. Na inicjatywy i głosy czekamy od 15 września do 14 listopada 2014„
                      Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie inicjatyw na stronie:
                      todlamniewazne.pl


                      Potrzebny Wolontariat!

                      2014-09-17

                      Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Spolecznej w Pleszewie poszukuje osobę
                      dysponującą wolnym czasem i chęcią niesienia pomocy z Ośrodkiem Pomocy w
                      ramach wolontariatu. Pomoc miałaby być świadczona dla starszej pani w wieku
                      82 lat.
                      Zakres świadczonej pomocy to:
                      - pomoc przy higienie osobistej
                      - podanie posiłków, leków
                      - zmiana bielizny osobistej, pościelowej
                      - opieka i pielęgnacja chorej
                      Szczególowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62-7422-738, wew.
                      144- pracownik socjalny Danuta Garsztka


                      Bezpłatne zdobycie zawodu pracownika socjalnego

                      2014-09-09


                      PCHLI TARG w Pleszewie

                      2014-09-02

                      Organizator: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie/ Stowarzyszenie „Zdrowie i Życie”, Grupa Inicjatywna „SKARABEUSZ”
                      Kategoria: Spotkania
                      Data: 21 września 2014
                      Poszukujesz wyjątkowych rzeczy, chcesz sprzedać coś oryginalnego lub pozbyć się starych gratów?
                      Zapraszamy na Pchli targ 21 września 2014 r na Targowisko Miejskie przy ul. Ogrodowej w Pleszewie.

                      REGULAMIN ”PCHLEGO TARGU” W PLESZEWIE
                      1. Organizatorem Pchlego Targu jest Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie/Grupa Inicjatywna „SKARABEUSZ”
                      2. Pchli Targ odbędzie się 21 września 2014 r. /niedziela/ w godzinach 11.00 – 17.00.
                      3. Organizator przeznacza na miejsce wydarzenia obszar targowiska miejskiego przy ul. Ogrodowej. Pchli Targ nie będzie miał charakteru imprezy masowej.
                      4. Miejsce wydarzenia zostało oznaczone w formie graficznej i stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
                      5. Udział w wydarzeniu - zarówno dla osób sprzedających , jak i kupujących - jest bezpłatny.
                      6. Celem Pchlego Targu jest umożliwienie sprzedaż, zakupu lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy/przedmiotów używanych bądź niepotrzebnych.
                      7. Przykładowe przedmioty, które mogą być wystawione podczas Pchlego Targu:
                      książki, płyty CD i DVD, gry komputerowe, filmy, antyki, galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, biżuteria, drobne AGD i RTV i ich części, instrumenty muzyczne i ich części; rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie, odzież, meble.
                      Przedmioty wielkoformatowe mogą zostać przedstawiane w formie fotografii.
                      8. Na sprzedaż przedmiotów, nie wykazanych w punkcie 7. Regulaminu, wymagana jest oddzielna zgoda organizatora.
                      9. Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa.
                      Przeznaczone do sprzedaży rzeczy/przedmioty powinny być estetyczne i czyste;
                      10. W Pchlim Targu nie mogą brać udziału osoby, będące przedstawicielami firm prywatnych, sprzedające w trakcie wydarzenia asortyment danej firmy.
                      11. Osoby chcące wystawić rzeczy/przedmioty na sprzedaż w ramach Pchlego Targu powinny zgłosić swój udział w wydarzeniu pod numerem telefonu: 62 7422 738 wew. 142
                      12. Uczestnik - sprzedawca otrzyma identyfikator, który będzie jednocześnie potwierdzeniem zgłoszenia przez niego udziału w Pchlim Targu.
                      13. Zostaną utworzone dwa sektory, jeden dla sprzedających, drugi dla oddających rzeczy.
                      14. Sprzedający we własnym zakresie jest zobowiązany przygotować miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy, np.: koc, krzesło, stolik, parasol, przenośna szafa, wieszaki itp.
                      15. Sprzedający zorganizuje swoje stanowisko wyłącznie w miejscu wskazanym przez organizatora.
                      16. Po zakończeniu wydarzenia Sprzedający zobowiązany jest do posprzątania miejsca, gdzie znajdowało się jego stoisko.
                      17. Organizator ma prawo do wyłączenia z wydarzenia stoiska, które według niego jest niezgodne z charakterem Pchlego Targu.
                      18. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.
                      19. Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (zobacz punkt 11. Regulaminu).
                      20. Egzekwowanie niniejszego Regulaminu bierze na siebie organizator, jak również powierza się go Straży Miejskiej w Pleszewie;
                      21. Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie Pchlego Targu jest pracownik Alicja Rygiel i Izabella Janik.


                      KOLEJNE ZNIŻKI DLA KART DUŻYCH RODZIN!

                      2014-08-28

                      Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca do złożenia wniosku w celu uzyskania Karty Dużej Rodziny! Posiadacze Karty Dużej Rodziny skorzystać mogą z licznych ulg i zniżek. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz informuje, że wśród nowych Partnerów programu Karta Dużej Rodziny znaleźli się: Księgarnie Świat Książki, Play, PKO BP, Bank Ochrony Środowiska, Bonito.pl, Sieć Kin Helios, Imed24, Pawo, Zamek Królewski na Wawelu, Medicor 3, Scanmed SA, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice oraz Szpital ginekologiczno-położniczy Ujastek. Pełna i ciągle aktualizowana lista zniżek dostępna jest na stronie: www.rodzina.gov.pl
                      Przypominamy, że Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinom posiadającym co najmniej trójkę dzieci a wydawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. W ciągu najbliższych lat z Karty może korzystać 3,4 mln osób, w tym 2 mln dzieci.
                      Osoba udzielająca odpowiedzi na pytania dotyczące KDR w naszym Ośrodku to;
                      Angelika Wołowicz tel. 62 7422-738 w.134
                      lub Magdalena Kaczmarek tel.62 7422-738 w.146

                      Dołączone pliki:


                      Informacja

                      2014-08-04

                      Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego informuje, iż w związku ze zbliżającym się nowym:
                      - okresem zasiłkowym 2014/2015 trwającym od 01.11.2014 do 31.10.2015 w świadczeniach rodzinnych
                      - okresem świadczeniowym 2014/2015 trwającym od 01.10.2014 do 30.09.2015 w funduszu alimentacyjnym
                      W Punkcie Obsługi Klienta i w biurach nr 5, 6, 7, 8 i 13 można pobierać druki wniosków z załączonymi fiszkami o wymaganych dokumentach.
                      Przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami rozpocznie się:
                      - dla świadczeń rodzinnych od 1.09.2014 roku
                      Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
                      Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

                      - dla funduszu alimentacyjnego od 01.08.2014 roku
                      Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
                      Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

                      Do wniosku należy dołączyć:

                      1. Zaświadczenie/oświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2013r małżonków i wszystkich pełnoletnich dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia
                      2. Zaświadczenie/oświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne z 2013 roku małżonków i wszystkich pełnoletnich dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia
                      3. Kserokopia decyzji o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli rozpoczęcie działalności nastąpiło od 2013r) i oświadczenie o uzyskanym dochodzie za pełen pierwszy przepracowany miesiąc.
                      4. Kserokopia decyzji przyznającej stypendia dla dzieci w roku 2013.
                      6. Zaświadczenie ze szkoły średniej.
                      7. Kserokopia nakazu płatniczego za 2013 rok lub zaświadczenie/oświadczenie z Wydziału Finansowego UMG o wielkości gospodarstwa rolnego w roku 2013 – dotyczy rolników.
                      8. Zaświadczenie z organu właściwego ze względu na miejsce zameldowania jeżeli są osoby spoza gminy Pleszew.
                      9. Zaświadczenie od komornika sądowego za 2013 rok o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych (dotyczy osób uprawnionych do alimentów).
                      10. Zaświadczenie od komornika sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji (dotyczy osób ubiegających się o świadczenia alimentacyjne).
                      11. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające przebywanie na urlopie wychowawczym + zaświadczenie z ZUS.
                      12. W przypadku zmiany w sytuacji dochodowej tj. utraty bądź uzyskania dochodu należy dołączyć:
                      - utrata- świadectwo pracy; pit-11; dochody z US tzw. rozbite
                      - uzyskanie – umowa o pracę; zaświadczenie o uzyskanym dochodzie za pełen pierwszy przepracowany miesiąc (brutto i netto).
                      13. Kopię dokumentu tożsamości obojga rodziców (dowody osobiste)

                      WZORY PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA GAZETCE W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH


                      STYPENDIA - INFORMACJA

                      2014-07-28

                      Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje, że po 15 sierpnia br można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Ogrodowej 13 lub na stronie internetowej Ośrodka.
                      Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 1-15 września br.


                      Informacja dotycząca dożywiania

                      2014-07-07

                      Informacja dotycząca dożywiania uczniów
                      w Szkołach i Przedszkolach w 2014r.

                      Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, informuje zainteresowanych rodziców lub prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do; przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów czy szkół ponadgimnazjalnych o możliwości składania wniosków w sprawie dożywiania .
                      Wnioski z pełną dokumentacją
                      tj. wniosek, zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, inne dokumenty świadczące o dochodach rodziny np. renta, alimenty, świadczenia rodzinne, zaświadczenia z PUP, zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych z Urz. Gminy.
                      Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
                      .
                      Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
                      Rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego (456,00 zł) czyli 684,00 zł. miesięcznie,
                      kwalifikują się do objęcia pomocą w formie pokrycia kosztów dożywiania w szkole czy przedszkolu.
                      Termin składania wniosków do tut.Ośrodka ustala się do dnia 12 sierpnia 2014r.
                      aby można było przeprowadzić wywiady środowiskowe i wydać decyzje , które pozwolą na korzystanie z dożywiania od m-ca września 2014r.
                      Potwierdzeniem dla szkoły/przedszkola o przyznaniu tej formy
                      pomocy jest decyzja wydana przez tut. Ośrodek.
                      Sporządziła
                      E.Chatlińska


                      Karta Dużej Rodziny

                      2014-07-01


                      Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, informuje o możliwości składania wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny uprawniającej do wielu zniżek.
                      Z uwagi na możliwość skorzystania z powyższej karty w okresie wakacyjnym serdecznie zapraszamy. Informacji udziela P. Angelina Wołowicz pokój 21 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-10.00 i od 14.00 – 15.00 tel. 62 7422 738 wew.134, e-mail angelinawolowicz@mgopspleszew.pl
                      w załączeniu wniosek

                      Dołączone pliki:


                      Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

                      2014-06-18

                      W dniu 17.06.2014r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się kwartalne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego które prowadziła Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Agnieszka Kusiak i powitała przybyłych 21 czlonków.
                      Tematem spotkania była problematyka przemocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew
                      i zapobieganie jej poprzez różne formy działań poszczególnych jednostek.
                      Pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie zdali relację z działań związanych z realizacją procedury „Niebieskie Karty”, przedstawiono 18 kart do zamknięcia z uwagi na ustanie przemocy. Od 01.01.2014r. założono łącznie 24 „Niebieskie Karty".
                      Poruszono też temat wszelkich interwencji w rodzinach związanych ze zgłoszeniami ze środowiska, których odnotowano w minionym kwartale 13.
                      Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie- podinspektor Artur Wieczorek koordynujący prace zespołu policyjnego wygłosił prelekcję na temat „ Realizacja procedury „Niebieskie Karty” przez Policję.
                      Spotkanie zakończono dyskusją dotycząca realizacji procedury „Niebieskie Karty”
                      z optymistycznym akcentem, że wszczęcie procedury pozwala w wielu przypadkach na uzdrowienie sytuacji w rodzinie i zaprzestanie stosowania przemocy.

                      Dołączona galeria:

                      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                       Punkt poradnictwa specjalistycznego

                       2014-05-28

                       Dołączone pliki:


                       POTRZEBNY WOLONTARIAT !

                       2014-05-19

                       Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie poszukuje osobę dysponującą wolnym czasem i chęcią niesienia pomocy do współpracy z Ośrodkiem Pomocy w ramach wolontariatu. Pomoc miałaby być świadczona w formie pomalowania dwóch pomieszczeń mieszkalnych w Domu Socjalnym w Taczanowie Drugim dla rodziny, która jest objęta pomocą tutejszego Ośrodka..
                       Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62/7422-738, wew. 133 -pracownik socjalny Lidia Ewiak.


                       PODZIĘKOWANIE

                       2014-04-29

                       Organizatorzy świątecznej zbiórki żywności "ZAJĄCZEK 2014"przeprowadzonej w
                       dniach 07.04.2014r do 16.04.2014r. w pleszewskich sklepach i marketach
                       wyrażają serdeczne podziękowanie mieszkańcom Miasta i Gminy za włączenie
                       się do zbiórki i okazaną pomoc.Zebrane produkty takie jak : mąka,cukier,ryż
                       makaron,olej,kawa,herbata,czekolady,słodycze pozwoliły na obdarowanie 11
                       rodzin ,a szczególnie matek samotnie wychowujących i wielodzietnych.

                       Dyrektor MGOPS
                       Agnieszka Kusiak


                       Zbiórka artykułów żywnościowych

                       2014-04-08

                       Szanowni Państwo !

                       Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie przeprowadza zbiórkę artykułów żywnościowych dla potrzebujących z terenu Miasta i Gminy Pleszew a szczególnie rodzin wielodzietnych oraz matek samotnie wychowujących dzieci pod hasłem „ZAJĄCZEK 2014r.”
                       W związku z tym zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o włączenie się do tej zbiórki. Każdy produkt żywnościowy darowany przez Państwa sprawi ogromną radość obdarowywanym. Pomocy przy zbiórce udziela Centrum Wolontariatu w Pleszewie. Patronat medialny objęła Gazeta Pleszewska. Kosze, do których można wkładać produkty żywnościowe znajdują się w sklepach:
                       - Sklep Polski Państwo Skałeccy
                       - Market „TESCO”
                       - Market „NETTO”
                       - Market „POLO”
                       - Market „LEDI”
                       - Sklep Spożywczy „FANTAZJA”
                       - Sklep Spożywczy „LEWIATAN”
                       - Sklep wzorcowy RKS Nowy Świat
                       - Market „DINO”
                       - Market „KAUFLAND”

                       Agnieszka Kusiak
                       Dyrektor

                       Dołączone pliki:


                       SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

                       2014-03-27

                       Po raz pierwszy w tym roku, w dniu 26.03.2014r., odbyło się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Pleszew – przy udziale Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, Mariana Adamka oraz przedstawicieli Oświaty, Policji, Sądu i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

                       Zgodnie z planem spotkania, omówiono problematykę dotyczącą przemocy w rodzinie.

                       Podczas posiedzenia Pan Włodzimierz Kraska, Komendant Straży Miejskiej pełniący dotychczas funkcję Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, złożył rezygnację z dotychczasowej funkcji. Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew powierzył funkcję Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Agnieszce Kusiak, która poprowadziła dalszą część spotkania.

                       Poszerzony skład Zespołu Interdyscyplinarnego został zapoznany z:
                       - sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
                       - dokumentami strategicznymi dla pracy Zespołu,
                       - planem pracy Zespołu na rok 2014,
                       - omówiono Niebieskie Karty ze wskazaniem do zamknięcia,
                       - poruszono kwestię aktywizacji podmiotów uczestniczących w pracach Zespołu na rzecz przeciwdziałania przemocy.

                       Plan pracy na 2014 r. został zaakceptowany jednogłośnie i obejmuje 4 spotkania kwartalne, w czasie których odbędą się szkolenia wewnętrzne, dotyczące kompetencji poszczególnych służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

                       Dołączona galeria:

                       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                        ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA I GMINY PLESZEW

                        2014-03-10

                        Zespół ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2020 zachęca do kontaktowania się w sprawie celów strategicznych oraz wyznaczonych kierunków działań, które określone zostały w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2020.
                        Sugestie i uwagi w wersji papierowej i elektronicznej prosimy kierować na adres:
                        Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
                        ul. Targowa 1
                        63-300 Pleszew
                        Adres e-mail:
                        mgops.pleszew@post.pl


                        Przewodnicząca Zespołu

                        Agnieszka Kusiak

                        Dołączone pliki:


                        SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ

                        2014-03-05

                        Spotkanie grupy roboczej odbyło się w dniu 18.02.2014r. na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2020.
                        W spotkaniu uczestniczyli: przewodnicząca Zespołu, członkowie zespołu. Natomiast naszymi doradcami byli: dr Robert Romanowski, prof. dr hab. Kazimierz Pająk, dr hab. Magdalena Knapińska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w ramach Projektu „Mam dziecko-Pracuję(…).
                        Na pierwszym spotkaniu roboczym udało się wypracować główne kierunki oddziaływań społecznych zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2020.

                        Dołączona galeria:

                        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                         ZACHĘCAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ AKCJĄ ORGANIZOWANĄ PRZEZ RZECZNIKA PRAW DZIECKA ORAZ STOWARZYSZENIE CZYSTE ANIOŁY

                         2014-02-21

                         ZACHĘCAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ AKCJĄ ORGANIZOWANĄ PRZEZ RZECZNIKA PRAW DZIECKA ORAZ STOWARZYSZENIE CZYSTE ANIOŁY

                         Dołączona galeria:

                         nazwawyswietlana

                          Komunikat

                          2014-02-21

                          KOMUNIKAT


                          Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej, osoby, które uiściły opłatę skarbową w kwocie 10zł od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, mogą ubiegać się o zwrot w/w kwoty. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się do Sekcji Dodatków Mieszkaniowych ul. Ogrodowa w Pleszewie.
                          DZIENNIK USTAW
                          RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

                          Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r.

                          Poz. 224

                          ROZPORZĄDZENIE
                          MINISTRA FINANSÓW ¹)

                          z dnia 13 lutego 2014 r.

                          w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej


                          Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.²)) zarządza się, co następuje:

                          § 1. Zarządza się zaniechanie poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznegoo której mowa w art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i 1238), wydawanej odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

                          § 2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do decyzji wydawanych na wnioski złożone od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

                          § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.


                          Minister Finansów: wz. J. Cichoń


                          ¹) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
                          rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).
                          ¹)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529, z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149 i 1289 oraz z 2014 r. poz. 183.


                          „TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTEPSTWEM”

                          2014-02-20

                          Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie w ramach tygodnia „Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” organizuje punkt informacyjny w dniach 24.02.2014- 28.02.2014 w którym dyżurować będą specjaliści według załączonego harmonogramu.

                          Harmonogram dyżurów w kampanii „ Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

                          Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                          24.02.2014 - godz. 07.00-11.00 Marcin Wegner godz. 11.00-15.00 Monika Hoffmann

                          25.02.2014 - godz. 07.00-11.00 Katarzyna Fabiś-Piekarska godz. 11.00-15.00 Angelina Wołowicz

                          26.02.2014 - godz. 07.00 - 11.00 Marzena Tomczak godz. 11.00-15.00 Ewa Rębiasz

                          27.02.2014 - godz. 07.00-11.00 Urszula Walczak godz. 11.00-15.00 Magdalena Kaczmarek

                          28.02.2014 - godz. 07.00-11.00 Lidia Ewiak godz. 11.00-15.00 Maria Wojtaszek

                          Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Porady prawne

                          25.02.2014 - godz. 11.00-13.00 Tomasz Mielcarek-adwokat
                          26.02.2014 - godz. 09.00-13.00 Przemysław Borkowski-prawnik

                          Komenda Powiatowa Policji

                          24.02.2014 - godz. 10.00-15.00 Mariusz Nicke godz. 15.00-18.00 Katarzyna Tyc

                          25.02.2014 - godz. 10.00-18.00 Mariusz Nicke

                          26.02.2014 - godz. 10.00-15.00 Sebastian Błaszczyk godz. 15.00-18.00 Tomasz Kruszyk

                          27.02.2014 - godz. 10.00-15.00 Tomasz Kruszyk godz. 15.00-18.00 Sebastian Błaszczyk

                          28.02.2014 - godz. 10.00-18.00 Katarzyna Tyc                          Jednocześnie informujemy, że w ramach tego tygodnia dyżury pełnić będą;

                          1. Komornik Sądowy, ul.Słowackiego14, Pleszew, 24.02.2014, godz. 10.00-14.00, 27.02.2014, godz. 10.00-14.00
                          2. Prokuratura Rejonowa, Plac Kościelny 1, Pleszew, 24.02.2014-28.02.2014, godz. 09.00-15.30
                          3. Sąd Rejonowy w Jarocinie, Wydział Zamiejscowy Pleszew,
                          24.02.2014 roku (poniedziałek) godz. 16:00-18:00- Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Justyna Liberska,
                          25.02.2014 roku (wtorek) godz. 13:00-15:00- Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „Dom” Michał Kaczmarek,
                          26.02.2014 roku (środa) godz. 13:00-15:00- Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „Dom” Katarzyna Wróblewska i Magdalena Posiadała,
                          27.02.2014 roku (czwartek) godz. 13:00-15:00- Centrum Interwencji Kryzysowej Bożena Lis,
                          28.02.2014 roku (piątek) godz. 13:30- 15:15- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie Agnieszka Lech i Agnieszka Oblizajek.
                          Dyżury będą pełnione pod adresem: Pleszew, ul. Malińska 21b w pokoju nr 113.

                          Dołączona galeria:

                          nazwawyswietlana

                           Komunikat

                           2014-02-11

                           Potrzebny tapczan dla osoby niepełnosprawnej.
                           Osoby, które chciałyby przekazać niepotrzebny mebel, który mógłby posłużyć jeszcze innej osobie proszony jest o kontakt.

                           Numer telefonu do kontaktu (62) 7422738 - jest to numer do sekretariatu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


                           PODZIĘKOWANIA

                           2014-02-07

                           Zakończyła się "Noworoczna Zbiórka Żywności" w Tesco. Akcja trwała od 23.01.2014r. do 05.02.2014r. Zebraliśmy łącznie 4 kosze produktów żywnościowych, którymi zastaną obdarowani najbardziej potrzebujący. Chcielibyśmy podziękować wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Pleszew, którzy włączyli się do tej akcji, a szczególnie dla wolontariuszy Centrum Wolontariatu w Pleszewie, którzy pomagali przy zbiórce produktów żywnościowych.

                           Dołączona galeria:

                           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                            OGŁOSZENIE

                            2014-02-06

                            POMOC DLA UKRAINY

                            Akcja zbierania darów dla Ukrainy ruszyła we wtorek 4 lutego i potrwa do poniedziałku 10 lutego 2014 roku.

                            Odzież, buty i inne dary zbierane będą w budynku MGOPS w poniedziałek do godz.10.00.

                            Najbardziej potrzebne są:

                            - ciepłe zimowe buty (tzw. śniegowce, filcowe, ocieplane),
                            - ciepła zimowa odzież (kufajki, kurtki),
                            - rękawice i skarpety,
                            - karimaty i folie termiczne zapobiegające wychłodzeniu
                            - materiały opatrunkowe (bandaże),
                            - lekarstwa przeciwbólowe i przeciwgorączkowe,
                            - środki higieny osobistej

                            Wszystkich chętnych zachęcam do włączenia się w akcję.


                            Noworoczna zbiórka żywności

                            2014-01-27

                            W dniach 23.01.2014r.- 05.02 2014r. odbywa się „Noworoczna zbiórka żywności” w sklepie „ TESCO” w Pleszewie przy ul. Sienkiewicza 43a organizowana wspólnie z siecią sklepów TESCO, Związkiem Stowarzyszeń, Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie. Pomocy w weekendy udzielają wolontariusze zachęcający do udziału w akcji.
                            Zapraszamy i zachęcamy Państwa do włączania się do tej akcji.


                            Komunikat

                            2014-01-10

                            Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego podlega opłacie skarbowej w wysokości 10zł, którą należy uiścić w kasie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pleszew, ul.Targowa 1 lub wpłacić na konto 90 8407 0003 0019 1359 2000 0001
                            W przypadku braku opłaty wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne w powyższej sprawie.
                            Można starać się o umorzenie tej należności w przypadku, gdy osoba znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.


                            Podziękowanie

                            2013-12-23

                            W dniach od 05.12.2013r. do 19.12.2013r. Przeprowadzono po raz 9 zbiórkę produktów żywnościowych w pleszewskich marketach i sklepach pod hasłem „Podziel się na święta”. W akcji udział wzięli : Miejsko – Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Pleszewie, Hufiec ZHP w Pleszewie oraz Gazeta Pleszewska. W dniu 20.12.2013r. pracownicy ośrodka wydali zebrane produkty. Zebrane produkty pozwoliły na obdarowanie 53 rodzin. Wydano następujące produkty:
                            - cukier – 75 kg
                            - maka – 89 kg
                            - makaron – 116 szt
                            - ryż – 39 szt
                            - kasza – 27 szt
                            - groch – 3 szt
                            - konserwy – 32 szt
                            - dżem – 8 szt
                            - olej – 19 szt
                            - tłuszcz – 7 szt
                            - herbata – 38 szt
                            - kawa – 19 szt
                            - przyprawy – 57 szt
                            - pierniki, ciastka – 72 szt
                            - czekolady – 266 szt
                            - słodycze (batoniki, gwiazdorki) – 105 szt
                            - chemia – 5 szt
                            Wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy!


                            Komunikat

                            2013-12-19

                            Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 24 grudnia 2013r.
                            WIGILIA pracuje w godzinach od 7.00 – 13.00
                            W dniu 27 grudnia 2013r. Ośrodek jest nieczynny.


                            Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

                            2013-12-17

                            Zarządzenie nr 136/VI/2013

                            Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

                            z dnia 16 grudnia 2013r.

                            w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadań
                            publicznych w latach 2014-2016 z zakresu pomocy społecznej

                            Dołączona galeria:

                            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                             PODZIEL SIĘ NA ŚWIĘTA

                             2013-12-09

                             Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie po raz 9-ty przeprowadza zbiórkę artykułów żywnościowych dla potrzebujących z terenu Miasta i Gminy Pleszew w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia- pod hasłem „PODZIEL SIĘ NA ŚWIĘTA”.
                             W związku z tym zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o włączenie się do naszej akcji .
                             Zbiórce patronowała będzie „Gazeta Pleszewska”, a pomocy udzieli Hufiec ZHP Pleszew, która odbędzie się w dniach od 05.12.2013 do 19.12.2013

                             MGOPS Pleszew

                             Dołączona galeria:

                             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                              Życzenia

                              2013-12-06


                              POTRZEBNY WOLONTARIAT !

                              2013-12-06

                              Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie poszukuje osobę dysponującą wolnym czasem i chęcią niesienia pomocy, do współpracy z Ośrodkiem Pomocy w ramach wolontariatu. Pomoc miałaby być świadczona w formie dostarczenia posiłku codziennie z Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie przy ul. Krzywoustego do mieszkania podopiecznej.
                              Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 62 7422 738 wew.146- pracownik socjalny Magdalena Kaczmarek.


                              INFORMACJA

                              2013-12-05

                              Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z organizatorami zapraszają na
                              Wieczerzę Wigilijną dla osób samotnych, która odbędzie się 15.12.2013 r. o godz. 16.00 w Domu Parafialnym.
                              Osoby zainteresowane proszone są o kontakt ze swoim pracownikiem socjalnym lub z pokojem nr 22.


                              Dodatek energetyczny

                              2013-12-03

                              Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje, że od dnia 1 stycznia 2014r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy będą mogły ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia – zryczałtowanego dodatku energetycznego. Aby otrzymać dodatek energetyczny należy spełniać jednocześnie następujące warunki:
                              mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego
                              być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
                              zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej
                              Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014r. wynosi dla gospodarstwa domowego:
                              1. prowadzonego przez osobę samotną - 11,36zł/miesiąc
                              2. składającego się z 2-4 osób - 15,77zł/miesiąc
                              3. składającego się z co najmniej 5 osób - 18,93zł/miesiąc

                              Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego można pobierać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Ogrodowa 13 lub z poniższego załącznika od 15 grudnia 2013r., natomiast przyjmowanie rozpocznie się po
                              1 stycznia 2014r.

                              Dołączone pliki:


                              Konferencja Dziecko i Przemoc

                              2013-11-28

                              20 listopada 2013 roku odbyła się konferencja Pt.” Dziecko i Przemoc”, która poświęcona zastała tematyce przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci.
                              W trakcie Konferencji swoją wiedzą podzielili się z nami:
                              Pani Marzena Bartosiewicz –Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła „Działania systemowe w ramach przeciwdziałania przemocy wobec dzieci”,
                              Pani Katarzyna Kula- psycholog , członek Towarzystwa Psychologicznego, przedstawiła referat dotyczący „Krzywdzenia dzieci ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej” ,
                              Pan Tomasz Mielcarek- prawnik , adwokat przekazał informacje dotyczące „Przestępstw popełnionych na szkodę małoletnich w środowisku rodzinnym i poza nim oraz przemoc w rodzinie wobec innych członków” ,
                              Pan Mirosław Sobkowiak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, specjalista pracy z osobami stosującymi przemoc, pedagog rodzinny, terapeuta, przedstawił „Trudne aspekty realizacji procedury „ Niebieskie Karty”.
                              Treści omówione podczas konferencji skierowane były do członków Zespołów Interdyscyplinarnych, przedstawicieli wszystkich służb zajmujących się przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz władze zarówno Miasta i Gminy Pleszew jaki i Powiatu Pleszewskiego. W konferencji wzięło udział 200 osób.
                              Całość prowadziły Pani Agnieszka Kusiak –Dyrektor Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie oraz Pani Grażyna Kaczmarek –Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
                              Patronat honorowy objął – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, Starosta Pleszewski . Patronat medialny objął tygodnik „Życie Pleszewa”.

                              Dołączona galeria:

                              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                              pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                               Dzień Pracownika Socjalnego

                               2013-11-28

                               W dniu 22 listopada 2013 roku w restauracji Kasyno w Pleszewie odbyło się spotkanie pracowników Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach obchodów „Dnia Pracownika Socjalnego”. Osobami zaproszonymi byli zastępca burmistrza Arkadiusz Ptak oraz przewodniczący Rady Miasta Olgierd Wajsnis, którzy złożyli serdeczne podziękowania na ręce Dyrekcji i wszystkich pracowników za trud i cierpliwość jaką pracownicy socjalni wkładają w swój wykonywany zawód.
                               Na spotkaniu przedstawiono prezentacje multimedialną dotyczącą pracy pracowników socjalnych oraz odczytano wiersz napisany przez pracownicę Domu Pomocy Społecznej w Zborowie pt. „Tak jak potrafię”.
                               Podczas trwania obchodów dnia pracownika socjalnego wybrano najlepszą pracę w ramach konkursu jaki zorganizowano we współpracy z Zespołem Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie . Uczniowie opisali swoimi słowami jak widzą pracę pracownika socjalnego. W oczach młodych ludzi zawód wykonywany przez pracownika socjalnego wymaga empatii, zrozumienia sytuacji drugiej osoby, otwartości, łatwości nawiązywania kontaktów a w wielu przypadkach pracownik socjalnych postrzegany jest jako bohater. Pracownicy socjalni robią wszystko by każdy dzień dla klientów pomocy społecznej był inny niż poprzedni. Zawód pracownika socjalnego jest niedoceniany, a robią oni wszystko by poprawić sytuację osoby która potrzebuje pomocy.
                               Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze przy akompaniamencie zespołu Green Eclipse.

                               Dołączona galeria:

                               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                Zaproszenie na konferencję podsumowującą Projekt

                                2013-11-26

                                link do strony www.efs.gov.pl

                                Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie w ramach Projektu systemowego „Lepsze jutro”
                                ZAPRASZA
                                wszystkich uczestników Projektu
                                na „Konferencję podsumowującą Projekt”, która odbędzie się
                                dnia 05 grudnia 2013 roku w restauracji „Impresja” o godzinie 16.00.
                                Serdecznie zapraszamy- Zespół zarządzający Projektem


                                Komunikat

                                2013-11-21

                                Kącik zabaw dla dzieci

                                czytaj całość publikacji "Komunikat"

                                Dołączona galeria:

                                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                 Życzenia z okazji Święta Pracownika Socjalnego

                                 2013-11-21

                                 Życzenia z okazji Święta Pracownika Socjalnego

                                 Dołączona galeria:

                                 nazwawyswietlana

                                 Dołączone pliki:


                                 Komunikat

                                 2013-11-18

                                 Stypendia szkolne

                                 czytaj całość publikacji "Komunikat"


                                 Konkurs na wykonanie usług opiekuńczych.

                                 2013-11-08

                                 Konkurs na wykonanie usług opiekuńczych.

                                 Dołączone pliki:


                                 MGOPS Pleszew podaje dalej!!!!!!!

                                 2013-11-05

                                 MGOPS Pleszew podaje dalej!!!!!!!

                                 czytaj całość publikacji "MGOPS Pleszew podaje dalej!!!!!!!"

                                 Dołączona galeria:

                                 nazwawyswietlana

                                 Dołączone pliki:


                                 Zbliża się zima

                                 2013-10-15

                                 Zbliża się zima!

                                 Osoby bezdomne przebywające na terenie Miasta i Gminy Pleszew w celu udzielenia schronienia mogą udać się do Schroniska dla Bezdomnych Im. Św. Brata Alberta mieszczącego się w Pleszewie ul. Piaski 41 tel. 062 / 7421-842

                                 W celu udzielenia schronienia należy również skontaktować się z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie ul. Targowa 1 tel. 062 / 7422-738.

                                 Każdy kto zauważy osobę bezdomną, która szczególnie w okresie jesienno-zimowym może być zagrożona zamarznięciem i wyziębieniem organizmu zobowiązany jest zareagować i zgłosić ten fakt w:
                                  MGOPS Pleszew tel. 062 / 7422-738
                                  KPP Pleszew tel. 062 / 7429-200 lub 997
                                  Straż Miejska w Pleszewie tel. 062 / 7428-333
                                  telefon alarmowy 112

                                 MGOPS w Pleszewie, dla osób bezdomnych mających ostatnie zameldowanie na stałe w gminie Pleszewie wydaje decyzje administracyjne w udzielenie schronienia, jak również przyznaniu jednego ciepłego posiłku dziennie – dla osób bezdomnych które własnym staraniem nie są w stanie go sobie zapewnić.

                                 Natomiast dla osób bezdomnych (mających ostatnie zameldowanie na stałe w innych gminach) decyzje administracyjne w sprawie udzielania schronienia i posiłku wydają Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie który osoba posiada ostatnie zameldowanie na stałe we współpracy z MGOPS Pleszew i Schroniskiem dla Bezdomnych w Pleszewie.


                                 Informacje dot. składania nowych wniosków

                                 2013-08-13

                                 Informacje dot. składania nowych wniosków

                                 Dołączone pliki:


                                 NOWE KRYTERIA DOCHODOWE i WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH OD 1 LISTOPADA 2012r.

                                 2012-08-28

                                 Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

                                 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

                                 Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:
                                 1. Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.
                                 - 539 zł na osobę w rodzinie
                                 - lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,
                                 2. Od dnia 1 listopada 2014 r.
                                 - 574 zł na osobę w rodzinie
                                 - lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

                                 Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:
                                 - 77 zł na dziecko do 5 lat,
                                 - 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
                                 - 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

                                 Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.


                                 Informacja w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

                                 2012-07-02

                                 Informacja w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.
                                 Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana z urzędu. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu.

                                 Dołączone pliki:


                                 Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

                                 2012-05-22

                                 Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r.

                                 PRZEDŁUŻENIE TERMINU
                                 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2012r.) składanie wniosku o przyznanie pomocy przedłuża się do dnia 30 czerwca 2012r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

                                 Dołączone pliki:


                                 KOMUNIKAT

                                 2012-01-09

                                 Z dniem 1 stycznia 2012 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Prawo do pomocy, o której mowa w powyższym Rozporządzeniu przysługuje: matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). Pomoc przysługuje w wysokości 100 zł miesięcznie niezależnie od dochodu. Pomocy tej udziela się na wniosek, który składa się w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

                                 Dołączone pliki:


                                 Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

                                 2011-10-11

                                 Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

                                 Dołączone pliki:


                                 Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

                                 2011-07-27

                                 Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). Podstawa prawna: -art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), - art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301).


                                 „Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy

                                 2010-12-31

                                 Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info                                 wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

                                 przejdź do góry...

                                 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

                                 Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji