Menu główne

link do menu: Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS

link do menu: Bezpłatna pomoc prawna

link do menu: Stowarzyszenie Skarabeusz

link do menu: Dom Chleba

Aktualności


Informacja

2018-08-07

W związku z ostrzeżeniem IMGW o upałach w powiecie pleszewskim w dniach 08.08. - 10.08. 2018 r.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie będzie czynny do godz. 14.00.


Informacja

2018-07-10

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie zwraca się z prośbą do osób mogących bezinteresownie udzielić pomocy rzeczowej.

Aktualnie poszukujemy łóżka dla 3 letniego dziecka.

Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy proszone są o kontakt z Kierownikiem Sekcji Pomocy Środowiskowej pod nr telefonu 62 7422 738, wew. 142


Informacja

2018-07-10

Program „Dobry Start”
To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ważne!
Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.
Więcej informacji pod adresem:
https://www.mpips.gov.pl/DobryStart


Zapytanie ofertowe

2018-07-02

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI POD NAZWĄ
Psycholog
w projekcie „Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

2018-07-02

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego w projekcie ,,Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na świadczenie usług psychologa w łącznym wymiarze 300 godzin zegarowych.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI

2018-07-02

Prowadzenie warsztatów dla rodziców w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dołączone pliki:


TARGI POMOCY SPOŁECZNEJ W JAROCINIE – edycja II

2018-07-02

W dniu 28.06.2018 roku w Galerii Jarocińskiej odbyła się II edycja Targów Pomocy Społecznej. W to przedsięwzięcie zaangażowała się Gmina Jarocin, Pleszew, Lisków, ROPS w Poznaniu oraz PFRON. Targi były okazją do zaprezentowania różnych rozwiązań na rzecz osób wymagających wsparcia, realizowanych w subregionie kaliskim. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie również gościł na targach w osobach Pani Dyrektor Agnieszki Kusiak wraz z pracownikami. W tym dniu został również zakończony i podsumowany projekt „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu i włączyli się aktywnie w to przedsięwzięcie, był to czas wymiany doświadczeń i pokazania dobrej współpracy.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Informacja

  2018-07-02

  Wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” oraz 500 + można składać drogą elektroniczną od 01 lipca 2018 r. poprzez;

  - stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl

  - bankowość elektroniczną

  W wersji papierowej od 1 sierpnia 2018 r.

  Wniosek o świadczenie „Dobry start” należy złożyć do 30 listopada.
  Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


  Zapytanie ofertowe

  2018-06-14

  ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI POD NAZWĄ
  Psycholog
  w projekcie „Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

  Dołączone pliki:


  Informacja

  2018-05-26

  W dniach 05, 06, 07, 08 czerwca 2018r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017.
  Do rozdysponowania będą następujące artykuły spożywcze:
  - groszek z marchewką
  - mleko UHT
  - fasola biała
  - buraczki wiórki
  - powidła śliwkowe
  - gulasz wieprzowy z warzywami
  - cukier biały
  - olej rzepakowy
  - herbatniki maślane
  - ryż biały
  Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie w wyznaczonych terminach .


  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  2018-05-25

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Pleszewie przy ul. Targowa 1, email: mgops.pleszew@post.pl, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  2.  W MGOPS w Pleszewie wyznaczony jest Inspektor danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@mgopspleszew.pl

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  umożliwienia interesariuszom realizacji uprawnień i obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
  zapewnienie możliwości realizacji zadań wynikających z zapisów statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie,
  dostarczania do organizacji nowych zasobów materialnych, usług i praw,
  obsługi procesów rekrutacji i zatrudnienia.

  4.  Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. 

  5.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem realizacji zadania, umowy i/lub działań wobec klienta.
  6.  Przysługuje Pani/Pan prawo do:
  dostępu do treści swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor MGOPS w Pleszewie,
  do ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO,
  ograniczenia ich przetwarzania na podstawie art. 18 RODO,
  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  7.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu przy podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.

  9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno - archiwalnymi.

  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


  O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych informowani będą Państwo przez wydziały merytoryczne.


  Komunikat

  2018-05-23

  Informujemy że dnia 1 czerwca 2018 roku Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

  Przepraszamy


  Wybraliśmy nasze LOGO!

  2018-05-14

  W dniu 07 maja 2018 r. w naszej siedzibie odbyło się uroczyste wręczenie nagród
  i pamiątkowych dyplomów dla uczestników "Konkursu na LOGO Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie".
  Gościliśmy uczniów z Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie, Zespołu Szkól Publicznych w Lenartowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie, a także przedszkolaków z Przedszkola "Słonecznego" w Pleszewie.
  Zwycięskie LOGO wykonał uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie - Michał Balcerek :


  II MIEJSCE - zajęła Maja Bigońska, z ZSP nr 3 w Pleszewie, która wykonała poniższą pracę:


  III MIEJSCE - jury konkursowe postanowiło przyznać uczennicy Wiktorii Jeziorańskiej z ZSP w Lenartowicach:


  WYRÓŻNIENIE zdobyła Gabriela Błaszczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie, która wykonała pomysłowy projekt z zastosowaniem zaskakujących elementów. Oto jej praca:


  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i gratulujemy laureatom.


  Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami przebiegu Konkursu!
  Relacja oraz galeria w załączniku.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (33 fot.)...

  Dołączone pliki:


  Informacja

  2018-04-04

  W dniach 10,11,12,13 kwietnia 2018r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017.
  Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
  - filet w oleju
  - makaron jajeczny
  - kasza gryczana
  - makaron kukurydziany bezglutenowy
  - szynka drobiowa
  - szynka wieprzowa
  - miód
  - kabanosy
  - ser podpuszczkowy
  - pasztet wieprzowy
  Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie wyznaczonych terminach .
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji