Menu główne

link do menu: Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS

link do menu: Bezpłatna pomoc prawna

link do menu: Stowarzyszenie Skarabeusz

link do menu: Dom Chleba

Działaność


Grupa Inicjatywna Skarabeusz

Stowarzyszenie Skarabeusz działa oficjalnie od 21.04.2015r. wcześniej członkowie stowarzyszenia działali jako grupa nieformalna.
Pomysłodawczynią powstania Stowarzyszenia jest dyrektor MGOPS Pani Agnieszka Kusiak, która wymyśliła także nazwę „Skarabeusz”, czyli ten, który odradza się z niczego. Skarabeusz uchodził za symbol nieśmiertelności, stał się symbolem zmartwychwstania i odrodzenia jak słońce, które budzi się rano, a wieczorem zachodzi, aby ponownie wstać następnego ranka. Nocą przechodzi pod ziemią - symbol ciemności i rano ponownie oświetla niebo. Skarabeusz ze swoich skrzydeł i głowy tworzy inny mistyczny znak - Tau. (T). Starożytni Egipcjanie głosili wiedzę, że thalamus w mózgu wygląda podobnie jak skarabeusz, jest centralną częścią mózgu związany ze świadomością człowieka.
Na rzecz Stowarzyszenia pracują m.in. pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, którzy od podszewki znają problemy i bolączki naszych mieszkańców, oraz posiadają lata doświadczeń w pomaganiu lokalnej społeczności.
Grupa Inicjatywna Skarabeusz realizowała projekt pt. Mocna Rodzina, dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Grupa złożyła wniosek poprzez Centrum PISOP i uzyskała dofinansowanie 5000 zł. Pod koniec października przeprowadzone zostało m.in. działanie pod nazwą „Szkoła dla Rodziców”, podczas którego omówione zostały z uczestnikami takie zagadnienia jak:
1. Jak stawiać i przestrzegać granice?
2. Jak pomóc dzieciom radzić sobie z uczuciami?
3. Jak zachęcać dzieci do współpracy?
4. Dobre i złe kary,
5. Rozwiązywanie problemów i konfliktów,
6. Zachęcanie do samodzielności,
7. „Wpisywanie” dziecka w role i uwalnianie od grania roli,
8. Pomocna pochwała i zachęta.

Aktualnie zakładamy działania w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz wspieraniu lokalnej społeczności. Kładąc szczególny nacisk na pomoc rodzinom, mieszkańcom MiG Pleszew, objętych pomocą społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Stowarzyszenie, będzie realizowało następujące cele:
1. tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem,
2. organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem,
3. profilaktyka uzależnień ,
4. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,
5. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
6. promocja i organizacja wolontariatu,
7. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,
8. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
9. gromadzenie artykułów żywnościowych i przekazywanie ich rodzinom najbardziej potrzebującym – Bank Żywności
10. tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności charytatywnej.

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Słowackiego 19A, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji