Menu główne

link do menu: Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS

link do menu: Bezpłatna pomoc prawna

link do menu: Stowarzyszenie Skarabeusz

link do menu: Dom Chleba

Aktualności


Informacja

2019-05-15

W dniach 28, 29, 30, 31 maja 2019r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnosciowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018.
Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
- kasza gryczana
- ryż biały
- fasola biała
- groszek z marchewką
- makaron jajeczny
- kabanosy wieprzowe
Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


Informacja

2019-04-09

W dniu 02.05.2019 r. (czwartek)
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie będzie nieczynny.


Informacja

2019-04-04

W dniach 09,10,11,12 kwietnia 2019 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnosciowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018.
Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
- powidła śliwkowe
- makaron kukurydziany bezglutenowy
- mleko UHT
- ser podpuszczkowy
- cukier biały
- olej rzepakowy
- miód nektarowy wielokwiatowy
- szynka drobiowa
- szynka wieprzowa mielona
- pasztet wieprzowy
- gołąbki w sosie pomidorowym
Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


Zapytanie ofertowe

2019-03-26

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie usługi zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników projektu tj. 10 osób dorosłych wraz z 14 dzieci do lat 14 , w ramach projektu pt.: „Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej””.
Zamówienie o wartości poniżej 30 tys. euro – na postawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zaproszenia jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020)

Dołączone pliki:


Informacja

2019-03-21

Dnia 19 marca 2019r odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego.
Wszystkich przybyłych członków Zespołu powitała Kierownik Sekcji Środowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie Pani Alicja Rygiel, która przedstawiła sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za rok 2018.
Następnie głos zabrała zastępca przewodniczącej Zespołu Pani Urszula Walczak, która podsumowała działalność Zespołu w mijającym kwartale bieżącego roku oraz przedstawiła wnioski z realizacji działań profilaktycznych dotyczących zapobiegania przemocy w rodzinie.
Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie Pani Maria Przybył poinformowała o przeprowadzonych w 2018r. - w placówkach oświatowych - pogadankach na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizowanym przez OIK projekcie dla sprawców przemocy w rodzinie.
Przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie Pani Monika Lis – Rybarczyk wygłosiła prelekcję na temat „ Szkodliwość narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających”.
Spotkanie zakończono dyskusją na temat realizacji procedury Niebieskie Karty.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Zapytanie ofertowe

  2019-03-13

  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi przez psychologa w zakresie prowadzenia grup wsparcia w ramach projektu pt.: „Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”, Działania 7.1 „Aktywna integracja”, Podziałania 7.1.2 „Aktywna integracja – projekty konkursowe”

  Dołączone pliki:


  Informacja

  2019-03-12

  W dniach 20, 21, 22, 25 marca 2019r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w podprogramie 2018.
  Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
  - koncentrat pomidorowy
  - powidła śliwkowe
  - buraczki wiórki
  - ryż biały
  - makaron jajeczny
  - filet z makreli w oleju
  - olej rzepakowy
  Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


  Informacja

  2019-03-08  Ogłoszenie

  2019-03-07

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie zwraca się z prośbą do osób mogących bezinteresownie udzielić pomocy rzeczowej w formie artykułów wyposażenia mieszkania oraz sprzętów AGD jak:
  • pralka automatyczna
  • dywan
  • meble pokojowe
  Z góry dziękujemy za okazaną pomoc.
  Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy mogą kontaktować się z P. Alicją Rygiel – Kierownikiem Sekcji Pomocy Środowiskowej pod nr telefonu 62 7422 738 wew. 142


  Tydzień pomocy osobą pokrzywdzonym.

  2019-02-14  Ogłoszenie

  2019-02-06  Informacja

  2019-01-31

  W dniach 08,11,12,13 lutego 2019r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościową 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018.

  Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
  - szynka drobiowa
  - pasztet wieprzowy
  - mleko UHT
  - fasola biała
  - herbatniki maślane
  - ser podpuszczkowy
  - olej rzepakowy

  Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


  Informacja

  2019-01-07

  ZMIANY OD 01 STYCZNIA 2019R. - KARTA DUŻEJ RODZINY

  O przyznanie Karty Dużej Rodziny ubiegać się mogą nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

  Opis ustawowych zniżek
  • zniżki na przejazdy kolejowe - 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne - ojciec, matka, macocha i ojczym,
  • 50% ulgi opłaty za paszport - ojciec, matka, macocha i ojczym,
  • 75% ulgi opłaty za paszport - dzieci,
  • bezpłatny wstęp do parków narodowych.

  Karta Dużej Rodziny to….
  Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

  Komu od 1 stycznia 2019 roku przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny?

  Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

  Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

  Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

  Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.


  W jaki sposób rodzic wykazuje, że miał na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci?

  Wypełniając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny wnioskodawca podaje dane nie tylko rodzica/małżonka rodzica dla których wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny, ale wykazuje również dzieci. Jeżeli co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, może zaznaczyć na wniosku, że wnioskuje o przyznanie Karty również dla nich. Dla dziecka niespełniającego warunków ustawy zaznacza się we wniosku (4. strona wniosku) rolę osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”. Dla takiego dziecka nie wnosi się o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Nie należy wnosić o przyznanie Karty Dużej Rodziny również dla dzieci spełniających warunki ustawy, jeżeli jest ich tylko dwoje lub mniej (np. w przypadku, gdy w rodzinie jest dwoje dzieci w wieku do 18. roku życia i dziecko w wieku 20 lat, które nie uczy się w szkole lub szkole wyższej).

  W jakich sytuacjach prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje małżonkowi rodzica?

  Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje nie tylko rodzicowi co najmniej trojga dzieci, ale także małżonkowi tego rodzica. Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, traci prawo do jej posiadania, jeżeli rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty, małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo rozwiązane przez rozwód, albo sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa.
  W przypadku zawarcia małżeństwa przez osoby, z których żadna nie ma/nie miała na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci, ale łącznie mają lub mieli co najmniej troje dzieci – np. w sytuacji zawarcia małżeństwa przez osoby, z których jedno ma dwoje dzieci, a drugie jedno dziecko – osobom tym również będzie przysługiwało prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, podobnie jak ich dzieciom, jeśli co najmniej troje z nich będzie w chwili składania wniosku spełniało warunki ustawy. W takiej sytuacji dla obojga małżonków powinna być zaznaczona na wniosku rola osoby w rodzinie „małżonek”. Małżonkowi rodzica prawo do posiadania Karty będzie przysługiwało także wówczas, gdy małżeństwo zostanie zawarte po usamodzielnieniu się dzieci.

  Kiedy mogę złożyć wniosek o wydanie karty?

  W każdym czasie, w godzinach pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie od 7-15 od poniedziałku do piątku, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew.
  Wniosek można również złożyć nie wychodząc z domu - elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia. Ten sposób jest o wiele wygodniejszy i łatwiejszy, gdyż wniosek wypełniany jest przez system po wprowadzeniu odpowiedzi na umieszczone w kreatorze pytania.
  Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego. Bezpłatny profil zaufany można założyć on-line za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej banku PKO BP, Inteligo, ING Banku Śląskiego, Millennium, Pekao S.A., Envelo, mBANK. Należy wejść na stronę: www.empatia.mrpips.gov.pl i wybrać moduł eWnioski. Tam znajduje się instrukcja jak złożyć wniosek np. wniosku o świadczenie wychowawcze, przy czym procedura zakładania konta na platformie Emp@tia jest taka sama dla wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
  https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji