Menu główne

link do menu: Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS

link do menu: Bezpłatna pomoc prawna

link do menu: Stowarzyszenie Skarabeusz

link do menu: Dom Chleba

Aktualności


Tydzień pomocy osobą pokrzywdzonym.

2019-02-14Ogłoszenie

2019-02-06Informacja

2019-01-31

W dniach 08,11,12,13 lutego 2019r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościową 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018.

Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
- szynka drobiowa
- pasztet wieprzowy
- mleko UHT
- fasola biała
- herbatniki maślane
- ser podpuszczkowy
- olej rzepakowy

Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


Informacja

2019-01-07

ZMIANY OD 01 STYCZNIA 2019R. - KARTA DUŻEJ RODZINY

O przyznanie Karty Dużej Rodziny ubiegać się mogą nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Opis ustawowych zniżek
• zniżki na przejazdy kolejowe - 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne - ojciec, matka, macocha i ojczym,
• 50% ulgi opłaty za paszport - ojciec, matka, macocha i ojczym,
• 75% ulgi opłaty za paszport - dzieci,
• bezpłatny wstęp do parków narodowych.

Karta Dużej Rodziny to….
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Komu od 1 stycznia 2019 roku przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny?

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
• w wieku do 18. roku życia,
• w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.


W jaki sposób rodzic wykazuje, że miał na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci?

Wypełniając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny wnioskodawca podaje dane nie tylko rodzica/małżonka rodzica dla których wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny, ale wykazuje również dzieci. Jeżeli co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, może zaznaczyć na wniosku, że wnioskuje o przyznanie Karty również dla nich. Dla dziecka niespełniającego warunków ustawy zaznacza się we wniosku (4. strona wniosku) rolę osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”. Dla takiego dziecka nie wnosi się o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Nie należy wnosić o przyznanie Karty Dużej Rodziny również dla dzieci spełniających warunki ustawy, jeżeli jest ich tylko dwoje lub mniej (np. w przypadku, gdy w rodzinie jest dwoje dzieci w wieku do 18. roku życia i dziecko w wieku 20 lat, które nie uczy się w szkole lub szkole wyższej).

W jakich sytuacjach prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje małżonkowi rodzica?

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje nie tylko rodzicowi co najmniej trojga dzieci, ale także małżonkowi tego rodzica. Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, traci prawo do jej posiadania, jeżeli rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty, małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo rozwiązane przez rozwód, albo sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa.
W przypadku zawarcia małżeństwa przez osoby, z których żadna nie ma/nie miała na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci, ale łącznie mają lub mieli co najmniej troje dzieci – np. w sytuacji zawarcia małżeństwa przez osoby, z których jedno ma dwoje dzieci, a drugie jedno dziecko – osobom tym również będzie przysługiwało prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, podobnie jak ich dzieciom, jeśli co najmniej troje z nich będzie w chwili składania wniosku spełniało warunki ustawy. W takiej sytuacji dla obojga małżonków powinna być zaznaczona na wniosku rola osoby w rodzinie „małżonek”. Małżonkowi rodzica prawo do posiadania Karty będzie przysługiwało także wówczas, gdy małżeństwo zostanie zawarte po usamodzielnieniu się dzieci.

Kiedy mogę złożyć wniosek o wydanie karty?

W każdym czasie, w godzinach pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie od 7-15 od poniedziałku do piątku, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew.
Wniosek można również złożyć nie wychodząc z domu - elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia. Ten sposób jest o wiele wygodniejszy i łatwiejszy, gdyż wniosek wypełniany jest przez system po wprowadzeniu odpowiedzi na umieszczone w kreatorze pytania.
Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego. Bezpłatny profil zaufany można założyć on-line za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej banku PKO BP, Inteligo, ING Banku Śląskiego, Millennium, Pekao S.A., Envelo, mBANK. Należy wejść na stronę: www.empatia.mrpips.gov.pl i wybrać moduł eWnioski. Tam znajduje się instrukcja jak złożyć wniosek np. wniosku o świadczenie wychowawcze, przy czym procedura zakładania konta na platformie Emp@tia jest taka sama dla wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne


Zarządzenie Nr 277/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2018

2018-12-19


Zarządzenie Nr 277/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2018 w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w latach 2019 - 2021 z zakresu pomocy społecznej oraz realizację zadania publicznego w 2019r. z zakresu ochrony zdrowia.


Informacja

2018-12-06

W dniu 24.12.2018 r. (poniedziałek)
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie będzie nieczynny.


Informacja

2018-12-06

W DNIU 12 GRUDNIA 2018 R. (ŚRODA) MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE BĘDZIE CZYNNY DO GODZ. 13.30


Informacja

2018-11-30

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje , że w dniu 10 grudnia 2018r.

(poniedziałek) w Domu Kultury w Pleszewie ul. Bogusza 1 w godzinach od 9.00 do 13.00

odbędzie się szkolenie-warsztaty (edukacji ekonomicznej i zdrowego żywienia ) dla beneficjentów

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy

Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018


Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.
W dniach 10, 11, 13, 14 grudnia 2018r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018.

Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
- groszek z marchewką
- kasza gryczana
- ser podpuszczkowy
- filet z makreli w oleju
- cukier biały
- olej rzepakowy
- mleko UHT

Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


Informacja

2018-11-19

W DNIU 21 LISTOPADA 2018 R. (ŚRODA) MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE BĘDZIE CZYNNY DO GODZ. 13.30


Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.11.2018

2018-11-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.11.2018

2018-11-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym "Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania."


Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.11.2018

2018-11-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew".


Informacja

2018-11-06

W dniach 19, 20, 22. 23 listopada 2018r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018.
Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
- szynka drobiowa
- szynka wieprzowa
- mleko UHT
- fasola biała
- herbatniki maślane
- powidła śliwkowe
Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


Informacja

2018-10-25

W DNIU 2 LISTOPADA 2018 R. (PIĄTEK)
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE
BĘDZIE NIECZYNNY


Ogłoszenie Dyrektora MGOPS z dnia 25.10.2018

2018-10-25

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Referent ds. Administracyjnych.


Ogłoszenie Dyrektora MGOPS z dnia 25.10.2018

2018-10-25

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Referent ds. Funduszu Alimentacyjnego.


Informacja

2018-10-12

W dniu 12.10.2018r. podpisano umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018.
Umowę zawarto pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie ul. Targowa 1 , a Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Górnośląska 6.
Umowę zawarto na czas określony i obowiązywać będzie od 01.08.2018r. do 30.06.2019r.
W ramach niniejszej umowy pomoc żywnościową w formie nieodpłatnych gotowych artykułów spożywczych otrzyma 840 osób.
Produkty dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w podprogramie 2018 wydawane będą w magazynie w Pleszewie przy ulicy Malińskiej 34.


KRYTERIUM KWALIFIKOWALNOŚCI

Pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.

Produkty do nieodpłatnej dystrybucji będą przekazywane osobom w formie gotowych paczek żywnościowych.
Zestaw na Podprogram 2018 gotowych artykułów spożywczych obejmuje:
- groszek z marchewką
- fasola biała
- koncentrat pomidorowy
- buraczki wiórki
- powidła śliwkowe
- makaron jajeczny
- makaron kukurydziany bezglutenowy
- ryż biały
- kasza gryczana
- herbatniki maślane
- mleko UHT
- ser podpuszczkowy
- szynka drobiowa
- szynka wieprzowa mielona
- pasztet wieprzowy
- kabanosy wieprzowe
- filet z makreli w oleju
- cukier biały
- miód nektarowy wielokwiatowy
- olej rzepakowy
- gołąbki w sosie pomidorowym


W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018 organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez:
- warsztaty kulinarne z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów,dietetyków pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych
- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności
- warsztaty edukacji ekonomicznej (realizacja i kontrola budżetu domowego,ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego).


Ogłoszenie

2018-10-09

Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Referent ds. administracyjnych.


Ogłoszenie

2018-10-09

Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Referent ds. funduszu alimentacyjnego.


Informacja

2018-10-01

ZADANIA REALIZOWANIE PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE

Dołączone pliki:
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji